Spring naar content

Zie ook

Onderhoud watergangen

De belangrijkste functie van een watergang is de berging en afvoer van water. Daarnaast vervullen de watergangen een functie bij de ontwikkeling van:  

  • allerlei insecten  
  • verschillende soorten vissen  
  • verschillende soorten planten  

Verder heeft een watergang nog een functie als speel- en visgelegenheid. Twee maal per jaar vindt er een zogenaamde schouw plaats door het Hoogheemraadschap van Delfland. Zij controleert of de watergang nog breed en diep genoeg is en of er niet teveel vuil in ligt. 

Het jaarlijks onderhoud van de watergangen is vastgelegd in een zogenaamde keur. Deze wordt door het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland vastgesteld. In deze keur staan de uitgangspunten voor het jaarlijks onderhoud en beheer.  

Globaal zijn er twee soorten watergangen: hoofdwatergangen en overige watergangen. 

  • Hoofdwatergangen worden twee keer per jaar ontdaan van kroos en andere (onder)waterplanten door het Hoogheemraadschap van Delfland.
  • De overige watergangen worden één keer per jaar door de gemeente of het Hoogheemraadschap ontdaan van kroos en andere (onder)waterplanten.  

Een deel van de werkzaamheden wordt gecombineerd met het maaien van de oevers. Doel van het onderhoud is het behouden van een goede doorstroming van het water. Eigenaren van percelen grond grenzend aan watergangen zijn veelal onderhoudsplichtig voor een gedeelte van een watergang. 

Algemeen jaarlijks verzorgend onderhoud watergangen: 

  • Hoofdwatergangen schonen medio juli en oktober  
  • Overige watergangen schonen medio november  
  • Verwijderen drijf- en zwerfvuil

Door het afsterven van waterplanten en bladval van bomen ontstaat er een sliblaag op de bodem van de watergang. Om een goede afvoer van het water te houden hebben de watergangen een vastgestelde diepte en breedte. Om deze diepte en breedte te behouden worden de watergangen gebaggerd.

In opdracht van de gemeente is een baggerplan opgesteld. Hierin staan alle watergangen opgenomen die geheel of gedeeltelijk door de gemeente worden beheerd, zowel in bebouwd als onbebouwd gebied. Het onderhoud aan de watergangen is in handen van de gemeente, het Hoogheemraadschap Delfland, particulieren, de provincie Zuid-Holland en derden (Staatsbosbeheer, de Nederlandse Spoorwegen, de gemeente Berkel en Rodenrijs, Ministerie van Financiën en Rijkswaterstaat). De gehele gemeente is onderverdeeld in schouwvakken. In een cyclus van 8 jaar worden deze vakken geschouwd.

Het doel van een beschoeiing of oevervoorziening is het op breedte houden van een watergang, zodat deze een bepaalde hoeveelheid water kan verwerken. Doordat er in de afgelopen jaren door de langdurige regenval problemen met de waterafvoer zijn ontstaan, houdt het Hoogheemraadschap verscherpt toezicht.