Geluid en luchtkwaliteit

De gemeente heeft eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden op basis van de Wet geluidhinder. Met het geluidbeleid streeft de gemeente naar een passende geluidskwaliteit voor verschillende gebieden: centra van de kernen, woongebieden, glastuinbouw, buitengebied, bedrijventerreinen en gebieden langs (spoor)wegen. 

Elke vijf jaar maakt de gemeente een Geluidsbelastingkaart en een Actieplan Geluid.

Op de geluidskaarten kunt u zien hoeveel geluid van weg- of railverkeer er in de gemeente is. Het Actieplan Geluid is een plan van aanpak van geluidshinder door verkeer in onze gemeente.

Ieder jaar wordt de luchtkwaliteit in onze gemeente gemonitord. Dit doen we met behulp van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit in onze gemeente voldoet aan de wettelijke normen.

Pijnacker-Nootdorp heeft het landelijke Schone Lucht Akkoord ondertekend. In het Schone Lucht Akkoord staat het voornemen om de luchtkwaliteit in ons land verder te verbeteren. Dit moet leiden tot een vermindering van de gezondheidsrisico’s door luchtvervuiling.