Elektrisch rijden en opladen

De komende jaren neemt het elektrisch rijden sterk toe. Daar wil de gemeente op voorbereid zijn. We werken daarom toe naar een netwerk van mogelijk 700 openbare laadplaatsen voor elektrische auto’s op openbare parkeerplaatsen.

Hiermee stimuleert de gemeente elektrisch rijden voor inwoners, en draagt zij bij aan de klimaatdoelstellingen van het rijk. In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is afgesproken dat iedere Nederlandse gemeente in 2020 een visie en plaatsingsbeleid voor openbare laadinfrastructuur opstelt.

Verkeersbesluit

De gemeente heeft in een verkeersbesluit 250 nieuwe plekken aangewezen waar in de toekomst een openbare laadpaal voor elektrische auto’s geplaatst mag worden. De gemeente heeft een overeenkomst met een exploitant die de laadpalen mag plaatsen. Bewoners en werknemers kunnen onder bepaalde voorwaarden een laadpaal aanvragen op één van de locaties. Per laadpaal worden dan maximaal twee parkeerplaatsen ingericht waar elektrische auto’s alleen mogen laden.

Het ontwerpverkeersbesluit lag van 17 september tot en met 28 oktober 2020 ter inzage. Daarbij had iedereen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De zienswijzen hebben niet geleid tot wijziging van de locaties. Wel zijn een vijftal locaties na heroverweging niet meer meegenomen in het definitieve besluit. Het definitieve verkeersbesluit wordt op 17 december 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Tegen het definitieve besluit is tot en met 28 januari 2021 beroep mogelijk bij de rechtbank alleen voor degenen die eerder een zienswijze hebben ingediend.

Kijk hiervoor op www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage 

Bekijk de online viewer plankaart: https://evmaps-participatie.netlify.app/pijnacker-nootdorp

 • De gemeente wil elektrisch rijden stimuleren. Elektrische rijders die geen eigen parkeerplaats hebben bij huis of werkgever zijn aangewezen op een openbare laadplek. Daarvoor laat de gemeente openbare laadpalen plaatsen.
 • De locaties waar een openbare laadpaal mag komen, zijn vooraf vastgelegd. Dit voorkomt dat voor iedere aanvraag een apart besluit genomen moet worden. De locaties zijn op zo’n manier verspreid in de gemeente dat er voor iedereen binnen 200 meter een oplaadplaats te vinden is.
 • De gemeente geeft prioriteit aan het opladen van elektrische auto’s. Daarvoor worden bestaande parkeerplaatsen voor gewone auto’s gebruikt. De afstand naar vrije parkeerplaatsen kan daardoor groter worden.
 • Tussen 2021 en 2025 is er ruimte voor 250 nieuwe laadpalen. Samen met de ongeveer 100 bestaande laadpalen willen we groeien naar een netwerk van 350 laadpalen met totaal 700 oplaadplaatsen.
 • De gemeente heeft laten onderzoeken hoeveel publieke laadpunten er nodig in de periode tot en met 2025 en dit vertaald in een plankaart met laadlocaties.
 • Uitgangspunt voor de plankaart is dat uiteindelijk iedere gebruiker in de bebouwde kom binnen 200 meter een laadpaal kan vinden. In gebieden waar meer elektrische rijders worden verwacht, komen meer laadpalen. Op sommige plaatsen komen twee of meer laadpalen bij elkaar.
 • De locaties moeten in de buurt liggen van een een elektriciteitskabel met voldoende capaciteit. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande openbare parkeerplaatsen, bij voorkeur een parkeerkoffer met meer plaatsen naast elkaar. Er gekeken naar voldoende loopruimte op trottoirs en of er geen bomen of andere objecten in de weg staan.
 • De plekken zijn neutraal gekozen. Er is wordt geen rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren van elektrische rijders of niet-elektrische rijders. Uitgangspunt is dat openbare parkeerplaatsen geen privéplaatsen zijn.
 • De laadpalen worden de komende vijf jaar geplaatst als daar vraag naar is uit de omgeving.
 • Zolang er nog geen laadpaal is, blijven de parkeerplaatsen voor iedereen beschikbaar.
 • Een laadpaal heeft twee aansluitpunten. Na plaatsing van een laadpaal wordt één parkeerplaats aangewezen als oplaadplaats. Bij voldoende gebruik wordt een tweede oplaadplaats in gebruik genomen.
 • Woont of werkt u in Pijnacker-Nootdorp en bent u in het bezit van een volledig elektrisch of een plug-in hybride auto? Is er bij u in de buurt geen openbaar oplaadpunt en heeft u niet de mogelijkheid om uw auto op eigen terrein op te laden? Dan kunt u een openbare laadpaal aanvragen.
 • Ga naar het product laadpaal aanvragen voor meer informatie en het aanvragen van een laadpaal.