Bodemenergie

Met bodemenergie (soms ook warmtekoudeopslag – afkorting WKO- genoemd) kunnen gebouwen op een duurzame manier verwarmd en gekoeld worden. Dit kan met een open of gesloten bodemenergiesysteem in de ondiepe ondergrond (minder dan 500m onder het maaiveld). Warmte wordt in de zomer opgeslagen door het koelen van de woning. En in de winter wordt de warmte weer uit de bodem gehaald. Bij alle bodemenergiesystemen moet gebruik gemaakt worden van een warmtepomp.

Gesloten bodemenergiesystemen zijn geschikt voor goed isoleerde woningen. Hierbij wordt een gesloten lus in de bodem geplaatst waarover de warmte en koude wordt getransporteerd. Als u een gesloten bodemenergiesysteem wilt plaatsen bent u verplicht om een melding te maken bij de gemeente. Particulieren kunnen melden of aanvragen via het  Omgevingsloket Online. De gemeente toetst of uw systeem wel of niet interfereert met dat van uw buren. Het voordeel van de melder is dat de gemeente rekening kan houden met uw WKO systeem bij nieuwe aanvragen. Voor meer informatie over gesloten bodemenergiesysteem kunt u terecht bij het Energieloket.

Bij gebouwen of glastuinbouwkassen met een hoge warmtevraag of in een wijk zijn open bodemenergiesystemen meer geschikt. In Keizershof is bijvoorbeeld de lagere school en het zorgcentrum met een open bodemenergie voorzien. Dit geldt ook voor de laatste delen van Keijzershof en Tuindershof waar Eteck dit systeem aanlegt en exploiteer voor de nieuwbouw. Bij verschillende glastuinbouwbedrijven bijvoorbeeld in Pijnacker-West en Dwarskade wordt dit systeem ook gebruikt. De warmte wordt opgeslagen in het dieper gelegen grondwater.

Via een vergunning of melding kan de overheid de vraag naar en beschikbaarheid van ruimte voor bodemenergie op elkaar afstemmen. Uw systeem wordt dan beschermd tegen andere bodemenergiesystemen die het energierendement van uw systeem kunnen verminderen.