Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan geeft de gemeente aan waarvoor de grond gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld voor wonen, horeca of kassen. Er staan ook regels in voor bouwhoogtes en of je in de bodem mag graven.

Ruimtelijke plannen op de kaart

Alle geldende bestemmingsplannen staan op de website ruimtelijkeplannen.nl. Als u daar een adres intikt, ziet u op de kaart welk bestemmingsplan erbij hoort.

In een bestemmingsplan heeft de gemeente voor ieder stukje ruimte in de gemeente bepaald waarvoor de grond gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld voor wonen, horeca of kassen. Dat staat op een kaart, die de verbeelding van het bestemmingsplan wordt genoemd. Bij elke vorm van gebruik horen regels. Deze gaan bijvoorbeeld over wat en hoe groot en hoe hoog er gebouwd mag worden.

Ook staan er regels in over hoe gebouwen en grond gebruikt mogen worden. Iedereen moet zich aan die regels houden, ook de gemeente. In een toelichting bij het bestemmingsplan staat waarom het bestemmingsplan wordt gemaakt en waarmee allemaal rekening is gehouden, bijvoorbeeld met de natuur in de omgeving of de afvoer van water.

Voorontwerpbestemmingsplan

De gemeente maakt meestal eerst een voorontwerpbestemmingsplan. Graag wil de gemeente dat u meedenkt over wat er in een bestemmingsplan komt te staan. Samen met bewoners, ondernemers en organisaties (bijvoorbeeld een wijkvereniging of de waterbeheerder) wil de gemeente een zo goed mogelijk bestemmingsplan makenDaarom kunt u op het voorontwerpbestemmingsplan een inspraakreactie geven. Dit is niet verplicht. Met uw reactie kunnen er fouten en vergissingen hersteld worden. Plannen die ter inzage liggen en waarop u een reactie kunt geven vindt u op de pagina Plannen ter inzage.

Van ontwerpbestemmingsplan tot vastgesteld bestemmingsplan 

Alle inspraakreacties worden door de gemeente bekeken. Soms zorgt dat ervoor dat het plan wordt aangepast. Dat aangepaste plan noemen we dan een ontwerpbestemmingsplan. Wanneer u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan, dan moet u daartegen bezwaar maken. Zo’n bezwaar noemen we een zienswijze.

Plannen die ter inzage liggen en waarop u een reactie kunt geven vindt u op de pagina Plannen ter inzage.

De gemeente bekijkt alle zienswijzen en bekijkt daarna of het plan toch nog aangepast moet worden. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt. Als u een zienswijze hebt ingediend, mag u de gemeenteraad ook nog vertellen wat u ervan vindt. Dat noemen we een hoorzitting. Vanaf het moment dat de gemeenteraad akkoord is gegaan met het bestemmingsplan, hebben we het over het vastgestelde bestemmingsplan. Daarna gaat het bestemmingsplan voor iedereen gelden.

Beroep bij de Raad van State

Wie het niet eens is met het vastgestelde bestemmingsplan kan in beroep gaan bij de Raad van State.

Let op! Meestal moet u dan wel eerder een zienswijze ingediend hebben. Als u niet wilt dat het bestemmingsplan gaat gelden, dan moet de Raad van State daar apart om vragen. Er kan dan een zogenoemde ‘voorlopige voorziening’ komen. De Raad van State gaat eerst kijken of het bestemmingsplan wel in orde is, voordat het bestemmingsplan gaat gelden Het in beroep gaan en het vragen om een voorlopige voorziening is niet gratis. De Raad van State kan u vertellen wat dat kost.

Onherroepelijk bestemmingsplan 

Als de Raad van State vindt dat de gemeente het bestemmingsplan terecht heeft vastgesteld, dan is het bestemmingsplan definitief. We noemen het dan het onherroepelijk bestemmingsplan. Een onherroepelijk bestemmingsplan geldt voor iedereen.

Alle bestemmingsplannen kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het adres invoeren en ziet u direct welk bestemmingsplan er geldt.

Ook de bestemmingsplannen die nog niet gelden en waarop u misschien nog wilt reageren staan er. Maar die kunt u ook vinden onder actueel/ plannen ter inzage.

Wilt u iets bouwen? Of wilt u de grond of een gebouw voor iets anders gebruiken dan volgens het bestemmingsplan mag? Dan kan en wil de gemeente soms toch meewerken. Soms staat in het bestemmingsplan al in welke gevallen iets toch mag. Maar vaak ook niet.  Als dit zo is, dan belt u met de gemeente via 14 015. Een medewerker van het team ruimte zal op basis van zijn/haar kennis en ervaring een inschatting maken of dat wat u wilt kans maakt of niet. Ook krijgt u een advies wat u verder moet doen. De inschatting en het advies zijn gratis, maar zijn geen officiële beslissing van de gemeente. Als u dat wilt, zult u een officiële aanvraag in moeten dienen. De medewerker van de gemeente kan u uitleggen hoe dat moet. 

  • Een bestemmingsplan bekijken is gratis. En ook nog eens heel makkelijk. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het adres invoeren en u ziet welk bestemmingsplan er geldt. 
  • Het indienen van een inspraakreactie of een zienswijze is gratis. In beroep gaan bij de Raad van State en het vragen van een voorlopige voorziening niet. De Raad van State kan u daarover meer informatie geven.
  • Als het bestemmingsplan speciaal voor u moet worden aangepast en de gemeente wil dat doen, dan kost dat al snel een paar duizend euro. Een medewerker van de gemeente kan u daar meer uitleg over geven.