Kinderopvang, tegemoetkoming bij sociaal-medische indicatie (SMI)

Ondervindt u problemen in het dagelijks leven door een ziekte of beperking op lichamelijk, zintuigelijk, verstandelijk of psychisch vlak? En is opvang van uw kinderen hierdoor noodzakelijk, maar heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Dan heeft u in enkele gevallen recht op een tegemoetkoming vanuit de gemeente die kinderopvang van uw kinderen toch mogelijk maakt. Dit heet een sociaal-medische indicatie (SMI).

 • Ouders uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp met een chronische ziekte of een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking;
 • Kinderen uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp die als gevolg van de thuissituatie een ontwikkelingsachterstand oplopen (of dreigen op te lopen) en voor wie kinderopvang een tijdelijke oplossing kan zijn.

De SMI-regeling biedt u als ouder(s) een financiële tegemoetkoming voor bekostiging van de kinderopvang. Door deze tijdelijke oplossing heeft u de gelegenheid om te zoeken naar een structurele oplossing voor uw situatie.

De gemeente kan een advies aanvragen bij een onafhankelijke deskundige om te zien of er sprake is van een sociaal-medisch probleem. Dit is niet de huisarts, maar een onafhankelijk medisch adviseur.

U krijgt geen tegemoetkoming als u gebruik kunt maken van (onder andere):

 • een voorziening op grond van andere wetgeving, zoals de wet Kinderopvang & Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen of de Jeugdwet;
 • een medisch kinderdagverblijf;
 • een andere adequate (opvang)voorziening;
 • zorgverlof.

Let op: u heeft alleen recht op een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang als u gebruik maakt van een kinderopvangorganisatie die in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd staat.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen en wordt op dezelfde wijze vastgesteld als de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Dit geldt ook voor de maximum uurprijs die u vergoed krijgt.

Met uw DigiD kunt u de vergoeding online aanvragen.

Na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier en onderliggende stukken nemen wij uw aanvraag in behandeling. Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen wij u om binnen twee weken de ontbrekende documenten alsnog aan ons te overhandigen.

U stuurt met uw aanvraag mee:

 • Een kopie van uw offerte of overeenkomst kinderopvang, met LRK nummer.
 • Uw gezamenlijk bruto inkomen. Dit kunt u uitrekenen via de proefberekening kinderopvang voor het toetsingsinkomen van de belastingdienst.
 • Indien er sprake is van een partner: een verklaring van werkdagen en werktijden + arbeidscontract van de partner. De opvangmomenten moeten gerelateerd zijn aan de werkmomenten van uw partner.
 • Bij het volgen van therapie: de locatie, duur, dag(en) en uren waarop de therapie plaatsvindt.
 • Een kopie van een bankpas of afschrift.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van u en (indien aanwezig) uw partner.

Heeft u de bovengenoemde stukken aangeleverd bij de gemeente? Dan neemt de gemeente een beslissing op uw aanvraag. Voor deze beslissing kan het nodig zijn dat er nog een aanvullend gesprek met u volgt of dat we een advies vragen aan een onafhankelijk adviseur.

De gemeente stelt u altijd eerst op de hoogte van deze beslissing. Hierna ontvangt u een beschikking waarin de hoogte, looptijd en betaalwijze van de tegemoetkoming zijn opgenomen. In deze beschikking staat ook vermeld wat uw verplichtingen zijn.