Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Tuindershof 2019, gewijzigde vaststelling (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 19 december 2019 het bestemmingsplan ‘Tuindershof 2019’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 13 februari 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan hieronder digitaal beschikbaar en op www.ruimtelijkeplannen.nl te bekijken.

Plangebied

De toekomstige woonwijk Tuindershof is een van de gebieden in Pijnacker-Nootdorp die moet voorzien in de aanzienlijke woningbehoefte die er de komende jaren nog zal zijn in de regio. In het gebied wordt een duurzame en gevarieerde woonwijk ontwikkeld van circa 600 woningen. Om deze ontwikkeling juridisch en planologisch mogelijk te maken, is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Voorliggend bestemmingsplan biedt het planologische en juridische kader voor invulling van het toekomstige woongebied Tuindershof. Met uitzondering van de bestaande woningen en bedrijven wordt een flexibele bestemming op het plangebied gelegd. Binnen deze bestemming kan op elk moment ingespeeld worden op de marktwensen en behoeften van dat moment. Hoewel het bestemmingsplan maximaal 640 woningen mogelijk maakt, wordt uitgegaan van 595 woningen. Deze flexibiliteit is wenselijk. Aangezien het wel de bedoeling is van die 595 woningen zo’n 41% sociale woningen te realiseren, is in de regels van het bestemmingsplan vastgelegd dat minimaal 243 sociale woningen gerealiseerd dienen te worden. Voorts biedt het bestemmingsplan voldoende ruimte aan waterberging, ecologische gebieden en verkeersfuncties.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

Ook het Ontwerpbesluit hogere grenswaarden heeft ter inzage gelegen.