Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Monnikenweg 35a, gewijzigde vaststelling wijzigingsplan (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat hij bij besluit van 28 januari 2020 het wijzigingsplan ‘Monnikenweg 35A’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het gewijzigde wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 6 februari 2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het vastgestelde wijzigingsplan digitaal hieronder beschikbaar digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl te bekijken. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl

Het wijzigingsplan strekt ertoe de bestemming van de ter plaatse aanwezige agrarische bedrijfswoning om te zetten van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Wonen’.

Beroep instellen

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Aangezien het college wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen tegen deze wijzigingen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van bovenstaande Afdeling. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indien(st)er, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten.