Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Balij Bieslandse Bos 2019, voorontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Balij Bieslandse Bos 2019’ heeft ter inzage gelegen.

Dit project behelst grotendeels de actualisatie van het plangebied van het bestemmingsplan ‘Balij-Bieslandse Bos’. Daarnaast is uit de inventarisatie gebleken dat een aantal onjuistheden in het vigerende plan zitten (met name afwijkingen in goot- en bouwhoogtes). Deze onjuistheden worden in onderhavig bestemmingsplan mee-genomen en gecorrigeerd naar de feitelijke situatie. Daarnaast worden enkele correcties in de plangrens door-gevoerd, teneinde het plan te laten aansluiten op aangrenzende bestemmingsplannen. Het nieuwe plan vormt daarmee een actueel beheersinstrument voor het gehele plangebied.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt tussen de kernen Pijnacker en Nootdorp en ligt tegen de gemeentegrens met Delft aan. Het gebied wordt globaal begrensd door de Noordeindseweg (zuidwestelijke grens), de Tweemolentjesvaart / De Bras en de Geerweg / kern Nootdorp (noordwestelijke grens) en de Randstadrail Den Haag - Rotterdam (noordoostelijke grens). Aan de zuidoostzijde grenst het plangebied aan de bebouwing van Pijnacker, het sportpark 'De Groene Wijdte' en de Vrederustlaan.

Inzage

Dit plan kan hieronder gedownload worden en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.