Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten voor Balijade, Dwarskade, Overgauw en Rijskade

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft op 7 januari 2020 besloten op grond van artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gronden aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. Het gaat om gronden bij Balijade, Dwarskade, Overgauw en Rijskade.

Inhoud aanwijzing

  • Aan de gronden is de bestemming ‘woongebied’ toegedacht;
  • Deze toegedachte bestemming wijkt af van het huidige feitelijke gebruik van de gronden als glastuinbouwgebied;
  • De aan te wijzen gronden zijn niet eerder aangewezen in het kader van de Wvg;
  • Het besluit tot voorlopige aanwijzing op grond van artikel 6 Wvg vervalt drie maanden na dagtekening daarvan van rechtswege, of zoveel eerder als een besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing ingevolge artikel 3, 4 of 5 Wvg in werking treedt;

De voorlopige aanwijzing treedt in werking de dag na publicatie van het besluit in de Staatscourant.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht heeft tot gevolg dat de eigenaar van een aangewezen perceel (of een beperkt gerechtigde), wanneer deze het goed wenst te vervreemden, het goed eerst aan de gemeente te koop moet aanbieden. De gerechtigden ontvangen een dezer dagen bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Inzage stukken

De collegebesluiten en de kadastrale kaarten van de gebieden hebben met ingang van 10 januari 2020 zes weken ter inzage gelegen.

Balijade

Glastuinbouwgebied Balijade is gelegen in Pijnacker ten noorden van de Katwijkerlaan en wordt in het westen begrensd door de Nieuwkoopseweg. Aan de noord- en oostzijde wordt het gebied ingesloten door groen van onder andere het Balijbos.

Dwarskade

Glastuinbouwgebied Dwarskade is gelegen in Nootdorp tussen de Dwarskade en de Oudeweg en wordt aan de noordzijde begrensd door de woningen aan de Molenweg en in het zuiden door de Dobbeplas, in het groengebied Bieslandse Bos.

Overgauw

Glastuinbouwgebied Overgauw is gelegen in Pijnacker ten oosten van de Overgauwseweg en ten westen van de Europalaan. Het gebied wordt in het noorden begrensd door de woningen aan de Westlaan en in het zuiden door de Tuindersweg en ontwikkellocatie Tuindershof.

Rijskade

Glastuinbouwgebied Rijskade betreft het gebied in Pijnacker ten oosten van de Rijskade, ten westen van de Nootdorpseweg, in het noorden begrensd door de sportvelden aan de Sportlaan en aan de zuidzijde door de woningen aan de Westlaan.

Bezwaar en beroep, voorlopige voorziening

Belanghebbenden konden gedurende de termijn van zes weken dat het besluit ter inzage lag schriftelijk bezwaar maken tegen de aanwijzing, door een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Bezwaarden konden ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter (Sector Bestuursrecht) van de Rechtbank Den Haag.

Meer informatie

Neem voor meer inhoudelijke informatie contact op met de gemeente Pijnacker-Nootdorp, mevr. I. Verbaan, per e-mail: i.verbaan@pijnacker-nootdorp.nl.