Terug naar het overzicht

Besluit vaststelling hogere grenswaarden

Het college van Pijnacker-Nootdorp stelde hogere grenswaarden vast voor de Nieuwkoopseweg 2 in Pijnacker. Dit op grond van de Wet Geluidhinder. Het besluit heeft te maken met het bestemmingsplan ‘Kruispunt Katwijkerlaan / Nieuwkoopseweg / Vlielandseweg’. Uit akoestisch onderzoek bleek dat bij één woning overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde te verwachten zijn, door de voorgenomen reconstructie van het kruispunt.

Ter inzage vanaf donderdag 16 maart

Vanaf donderdag 16 maart 2023 ligt het besluit ter inzage. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. De volledige, juridisch geldende publicatie staat op www.overheid.nl

geluidsmeting