Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Keijzershof 2018’

Op 27 september 2017 heeft de gemeenteraad besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘Keijzershof 2018’, vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. Vanaf donderdag 5 oktober 2017 ligt dit voorontwerp gedurende zes weken ter inzage.

Op 27 september 2017 heeft de gemeenteraad besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘Keijzershof 2018’, vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. Vanaf donderdag 5 oktober 2017 ligt dit voorontwerp gedurende zes weken ter inzage.

Onderhavig bestemmingsplan kent een meerledig doel. In het kader van de actualisering van de gemeentelijke bestemmingsplannen dienen de bestemmingsplannen voor het plangebied 'Keijzershof' te worden herzien. Daarnaast dienen gerealiseerde projecten bestemd te worden en dienen heldere kaders geboden te worden voor nieuwe ontwikkelingen met een praktisch gebruik van de regels. Een eenduidige bestemmingsregeling binnen de gemeente is daarbij het uiteindelijk doel. Een deel van de gronden in het bestemmingsplan is conso-liderend bestemd. Tevens is voor het nog te realiseren deel van Pijnacker-Zuid, bestaande uit Keijzershof (Park van Buijsen en het Groene Vizier) en Centrumlijn (Noord en Zuid), een globalere, kaderstellende regeling opge-nomen in lijn met de vigerende bestemmingen voor deze ontwikkelgebieden.
Het plangebied is gelegen in het zuiden van Pijnacker en ligt nabij de zuidoostelijke gemeentegrens van Pijnac-ker-Nootdorp. Het plangebied wordt globaal begrensd door:
 De wijk Koningshof en het toekomstig te ontwikkelen Tuindersgebied-zuid (Tuindershof) aan de noordzijde;
 De wijk Tolhek aan de oostzijde (inclusief deel spoorweg);
 De N470 aan de zuidzijde;
 De N470 en de Overgauwseweg aan de westzijde.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de
inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor
invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via
telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

De gemeenteraad heeft in het verleden meerdere malen aangegeven dat het moment waarop een
bestemmingsplan wordt herzien ook hét moment is waarop burgers hun wensen met betrekking tot bouwen en gebruik bij de gemeente bekend zouden moeten maken. Eenieder die dergelijke wensen binnen het plangebied heeft en die nog niet aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt, wordt uitgenodigd om dat in reactie op het voorontwerpbestemmingsplan te doen.

Inloopavond

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een inloopavond georganiseerd. Op maandag 16 oktober 2017 wordt u van 19:30 uur tot en met 21:00 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker de gelegenheid geboden om nader te worden geïnformeerd te worden over de inhoud en de procedure van het bestemmingsplan.

Filter op: