Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vaststelling bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2015/2016’, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2015/2016’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2015/2016’ gewijzigd heeft vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 20 mei 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.
Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan betreft:
1. Kortelandseweg 28 te Nootdorp: bouw twee nieuwe woningen;
2. Gildeweg 1 te Nootdorp: uitbreiding Van der Valk hotel;
3. Dorpsstraat 12 te Nootdorp: functiewijziging naar dienstverlening zonder baliefunctie en max. 5 wooneenheden;
4. Dorpsstraat 40 te Nootdorp: functiewijziging naar wonen;
5. Delftsestraatweg 152 te Delfgauw: passende regeling en onderbouwing voor Grillroom Muko;
6. Zuideindseweg 71 te Delfgauw: functiewijziging naar agrarisch - vrijkomende agrarische bebouwing;
7. Vlielandseweg nabij 6d te Pijnacker: bouw drie nieuwe twee-onder-een kapper;
8. Zuidweg 3 te Pijnacker: verruiming mogelijkheden woonbestemming conform beleid buitengebied;
9. Veenweg 34 te Nootdorp: verruiming aanduidingsvlak voor wonen;
10. Marijkestraat 1 te Pijnacker, Laan der Zeven Linden 37 te Delfgauw, Gaaghof 18 te Pijnacker: 3x verkocht snippergroen omzetten naar tuinbestemming;
11. Perceel Zuideindseweg schuin tegenover Gildeweg 5 te Delfgauw: verschuiven van nieuw (woon)kavel voor een RvR-woning.

De locatie Zuideindseweg naast 56c te Delfgauw (ruimte voor ruimte, bouw twee nieuwe vrijstaande woningen) is door de gemeenteraad bij amendement uit het bestemmingsplan geschrapt.

In beroep gaan

Wie eerder een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, kan in beroep gaan. Daarnaast kan iedereen in beroep gaan tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarbij moet u dan wel een belang hebben. Het bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de inzagetermijn van zes weken. Als u niet wilt dat het bestemmingsplan van kracht wordt, kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Het beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Pijnacker-Nootdorp, 19 mei 2016
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: