Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vaststelling bestemmingsplan ‘Tuindershof’, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘Tuindershof’ heeft vastgesteld.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘Tuindershof’ heeft vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 5 maart 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.
Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied is gelegen aan de westzijde van de kern Pijnacker. De grens wordt globaal gevormd door de woonwijk Keijzershof in het zuiden, de Overgauwseweg in het westen, het Nieuw Hoefpad in het noorden en de Europalaan in het oosten. Het bestemmingsplan legt – behoudens een nieuwe woning nabij Overgauwseweg 63 – het bestaande feitelijke gebruik vast voor de percelen langs de Overgauwseweg en de Europalaan handhaaft de thans geldende glastuinbouwbestemming voor de rest van het plangebied.

In beroep gaan

Aangezien het bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld en tegen het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingebracht, kunnen uitsluitend zij in beroep gaan die kunnen aantonen redelijkerwijs geen zienswijzen in hebben kunnen dienen bij de gemeenteraad.
Het bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de inzagetermijn van zes weken. Als u niet wilt dat het bestemmingsplan van kracht wordt, kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Het beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Pijnacker-Nootdorp, 4 maart 2015
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: