Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vaststelling bestemmingsplan ‘Balijrand ’s-Gravenhout, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘Balijrand ’s-Gravenhout’ heeft vastgesteld.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘Balijrand ’s-Gravenhout’ heeft vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 12 februari 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.
Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op
www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan ‘Balijrand ’s-Gravenhout’ is noodzakelijk om de bestemming ten zuiden van de Hofweg in Nootdorp op basis waarvan nu nog een directe bouwtitel geldt, om te zetten naar een weidebestemming, overeenkomstig het huidige gebruik. Het plangebied is gelegen aan de zuidzijde van de kern Nootdorp, direct ten zuiden van de Hofweg en de wijk ’s-Gravenhout.

In beroep gaan

Wie eerder een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, kan in beroep gaan. Tevens kan eenieder in beroep gaan wie kan aantonen redelijkerwijs geen zienswijzen in heeft kunnen dienen bij de gemeenteraad.
Het bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de inzagetermijn van zes weken. Als u niet wilt dat het bestemmingsplan van kracht wordt, kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Het beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Pijnacker-Nootdorp, 11 februari 2015
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: