Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vaststelling bestemmingsplan ‘Ackerswoude 2016’, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘Ackerswoude 2016’ heeft vastgesteld.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘Ackerswoude 2016’ heeft vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 10 maart 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.
Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied betreft een strook grond aan de Monnikenweg te Pijnacker. Deze regeling is vastgesteld naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (uitspraaknummer: 201409942/1/R4).

In beroep gaan

Wie het niet eens is met de nieuwe juridisch-planologische regeling kan in beroep gaan. Daarbij moet u dan wel een belang hebben. Het bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de inzagetermijn van zes weken. Als u niet wilt dat het bestemmingsplan van kracht wordt, kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Het beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Pijnacker-Nootdorp, 9 maart 2016,
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: