Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Rectificatie ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014’, Pijnacker-Nootdorp

In de publicatie van vorige week zijn abusievelijk niet alle locaties opgenomen waardoor het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014’ nogmaals wordt gepubliceerd. Hierdoor verschuift de termijn met één week voor het indienen van een zienswijze.

In de publicatie van vorige week zijn abusievelijk niet alle locaties opgenomen waardoor het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014’ nogmaals wordt gepubliceerd. Hierdoor verschuift de termijn met één week voor het indienen van een zienswijze.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014’ met ingang van 13 november 2014 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het ontwerpbestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan dient zowel een aantal ontwikkelingen mogelijk te maken, als ook ter reparatie van vigerende ruimtelijke plannen binnen de gemeente.

Het doel van voorliggend bestemmingsplan is de bestemmingsregelingen voor de hier-
onder te noemen locaties aan te passen aan de gewenste situatie:
1. Schimmelpenninck v.d. Oyeweg 55-57 te Delfgauw: verplaatsing van twee (bedrijfs)woningen en één van de twee woningen omzetten naar burgerwoning alsmede de verplaatsing van silo’s;
2. Oudeweg 43 te Nootdorp: het bouwen van drie woningen;
3. Kerkweg 64 te Pijnacker: bedrijfsbestemming naast de woning wijzigen naar een woonbestemming;
4. Nieuwkoopseweg 9 te Pijnacker: herbouw van een woning;
5. Geerweg 36 te Nootdorp: bouwvlak woonbestemming aanpassen;
6. Bieslandseweg 1 te Delfgauw: uitbreiding bouwvlak;
7. Bieslandseweg 2 te Delfgauw: uitbreiding Hippisch Centrum;
8. Hankweg op bedrijventerrein Boezem-Oost: vestiging dierenarts;
9. Zusterhof 10 te Nootdorp: uitbreiding bouwvlak;
10. Nederrijn/Grevelingen/Oosterdiep te Nootdorp: mogelijk maken opbouw op garage;
11. Verkoop van snippergroen: er is door de gemeente een drietal stroken snippergroen verkocht aan particulieren, maar niet meegenomen in het bestemmingsplan. Het betreft de verkoop van snippergroen bij de volgende percelen: Meidoornlaan 4 en Popelenburg 11 te Pijnacker en Kortelandseweg 28 te Nootdorp;
12. Realisatie nutsvoorzieningen: er is door de gemeente een drietal percelen verkocht aan NEM Pijnacker BV ter realisatie van nutsvoorzieningen: De Poort, Fellowshiplaan en Koningin Julianastraat te Nootdorp

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen via de website van de gemeente, www.pijnacker-nootdorp.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Wet geluidhinder

Het college is van plan op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeergeluid vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014’.

Uit de uitgevoerde akoestisch onderzoeken (Ardea, Akoestisch onderzoek woningbouw S.v.d. Oyeweg, kenmerk 2645CCA2.005, d.d. 12 augustus 2014 & Ardea, Akoestisch onderzoek verkeerslawaai bouwplan Oudeweg 43, kenmerk 2631PAA4.003, d.d. 28 augustus 2014) is gebleken dat overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn. Het toepassen van een stiller wegdektype is vanwege de technische uitvoerbaarheid (nabij kruising met Braslaan), alsmede vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit niet gewenst. Het plaatsen van geluidschermen is vanuit stedenbouwkundig oogpunt, alsmede vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit niet gewenst.

De maximale toelaatbare grenswaarde wordt nergens in het plan overschreden. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen. Bij de aanvragen om omgevingsvergunning voor de woningen zal te zijner tijd door middel van een bouwakoestisch onderzoek aangetoond moeten worden dat de beoogde opbouw van de gevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken evenals het ontwerpbestemmingsplan met ingang van 20 november 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Gedurende deze termijn kan eenieder zienswijzen naar voren brengen. Voor meer informatie en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw V. ten Hulscher via doorkiesnummer 015-3626635. Schriftelijke zienswijzen tegen het voornemen de hogere grenswaarden te verlenen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Pijnacker-Nootdorp, 19 november 2014
Het college van Pijnacker-Nootdorp

Filter op: