Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Raadssessie 33 Beeldvorming 6 november 2014

Raadssessie 33 Beeldvorming 6 november 2014

Berichten uit de Raad

De raadsvergaderingen vinden plaats in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker. U bent van harte welkom om bij de vergadering aanwezig te zijn maar kunt de vergaderingen ook online volgen, kijk http://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/. Iedere vergadering begint, tenzij anders vermeld, om 20.00 uur.Link

Beeldvorming

 • Verordening maatschappelijke ondersteuning Pijnacker-Nootdorp 2015
 • Verordening inspraak en medezeggenschap sociaal domein 2015
 • Verordening afstemming en handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Pijnacker-Nootdorp 2015 (participatiewet)
 • Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Pijnacker-Nootdorp 2015 (participatiewet)
 • - Verordening individuele studietoeslag gemeente Pijnacker-Nootdorp 2015 (participatiewet)
 • Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Pijnacker-Nootdorp 2015 (participatiewet)
 • Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Pijnacker-Nootdorp 2015 (participatiewet)
 • Verordening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Pijnacker-Nootdorp 2015 (participatiewet)
 • Verordening jeugdhulp gemeente Pijnacker-Nootdorp 2015
 • Integraal accommodatieplan Maatschappelijk vastgoed 2014

Agenda en stukken

Bovenstaande agenda’s zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de agendacommissie. De definitieve agenda wordt ter vergadering vastgesteld. Kijk voor de laatste wijzigingen en de onderliggende stukken op www.pijnacker-nootdorp.nl en kies voor de menu-optie > Politiek en Organisatie Gemeenteraad .Link

Spreekrecht voor het publiek

Het publiek kan tijdens de beeldvormende en oordeelvormende sessies gebruik maken van het ‘spreekrecht’. Dit kan zowel over op de agenda vermelde onderwerpen gaan, als over onderwerpen die niet op de agenda staan. Wie gebruik wil maken van het spreekrecht meldt dit tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie 015-3626976 of 015-3626975. Insprekers op geagendeerde onderwerpen dienen uiterlijk een half uur voor de geplande aanvangstijd van het onderwerp aanwezig te zijn. De raad hanteert een maximale uitlooptijd van 30 minuten voor een onderwerp. Ook kan maximaal 30 minuten eerder worden gestart met de behandeling van een agendapunt. Insprekers op niet geagendeerde onderwerpen dienen bij aanvang van de vergadering aanwezig te zijn.De richtlijnen voor insprekers kunt u vinden via www.pijnacker-nootdorp.nl > Politiek en organisatie > Gemeenteraad> Raad inspreken tijdens vergaderingen.Link

Filter op: