Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpwijzigingsplan‘Duurzame Glastuinbouwgebieden 2016’, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden 2016’ met ingang van 29 september 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden 2016’ met ingang van 29 september 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.
Tevens is het ontwerpwijzigingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. In dit wijzigingsplan zijn twee locaties aan de Nieuwkoopseweg (Nootdorp) opgenomen:

Nieuwkoopseweg 31/37

Ten behoeve van een efficiënte inrichting van het glastuinbouwbedrijf wenst de eigenaar van de bedrijfswoning aan de Nieuwkoopseweg 31 te Nootdorp deze te verplaatsen richting huisnummer 37. Daarnaast wil dit bedrijf watertanks dichter dan 5 meter van de perceelgrens realiseren. Beide plannen kunnen mogelijk worden gemaakt door gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheden van het bestemmingsplan Duurzame Glastuinbouwgebieden.

Nieuwkoopseweg 16

Omdat de markt steeds verdergaande eisen stelt aan het sorteren en verpakken van producten, wenst dit bedrijf, dat pepers teelt, de bedrijfsgebouwen te vergroten. Deze plannen zorgen er voor dat het gebouw op minder dan 5 meter van de erfgrens komt te staan, wat alleen toegestaan is na gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan Duurzame Glastuinbouwgebieden.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Pijnacker-Nootdorp, 28 september 2016
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: