Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2016/2017’, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2016/2017’ met ingang van 17 november 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2016/2017’ met ingang van 17 november 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het ontwerpbestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het doel van voorliggend bestemmingsplan is de bestemmingsregelingen voor de hieronder te noemen locaties aan te passen aan de gewenste situatie:

1. Klapwijkseweg 19 te Pijnacker: bouw van twee nieuwe woningen;
2. Kortelandseweg 16 te Nootdorp: vergroten van bestaand bouwvlak voor uitbreiding woning;
3. Magnoliadreef/Zonnehof te Nootdorp: aanduiding voor kunstwerk 'Kus de kikker' opnemen;
4. Oude Leedeweg 149-153 te Pijnacker: aanduiding aanpassen op de verbeelding;
5. Wooneiland Ameland te Nootdorp: ten behoeve van bebouwingsplan een passende bestemmingsregeling;
6. Laan van Klapwijk te Pijnacker: aanduiding watergangen verwijderen;
7. Monnikenweg 7 e.o. te Pijnacker: realiseren van enkele woningen;
8. Overgauwseweg 67, 71, 73 en 75 en Europalaan 48 te Pijnacker: bestemmingswijziging naar wonen en tuin;
9. Vlielandseweg 6-E te Pijnacker: realiseren nieuwe woningen;
10. Molenweg 59-A te Nootdorp: bestemmingswijziging naar wonen;
11. Wilgenweg 70 te Pijnacker: bestemmingswijziging naar wonen;
12. Hoogseweg te Pijnacker: opnemen verkeersbestemming;
13. Zuideindseweg nabij 106 te Delfgauw: opnemen agrarische bestemming;
14. Hajé Restaurant Rijksweg A13 te Delfgauw: speelautomatenhal toestaan;
15. 8 locaties te Pijnacker en Delfgauw: snippergroen omzetten in andere bestemming, te weten de locaties:
• Gaaghof 6
• Grevelingen 20
• Nederrijn 1
• Rivierenlaan 128
• Zaan 27
• Zuideindseweg 3 en 5
• Zuideindseweg gelegen naast 58

Met het nieuwe bestemmingsplan ontstaat de situatie, dat het bestemmingsplan een actueel en correct beeld geeft van de functies en een kader waaraan (toekomstige) aanvragen omgevingsvergunning kunnen worden getoetst. Het bestemmingsplan sluit aan bij de actuele juridische en planologische situatie en voldoet aan de vormvereisten van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 2012).

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen via de website van de gemeente, www.pijnacker-nootdorp.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Pijnacker-Nootdorp, 16 november 2016
Het college van Pijnacker-Nootdorp

Filter op: