Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplan  “Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2015/2016”

Vanaf 19 november 2015 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpbestemmingsplan “Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2015/2016”.

Vanaf 19 november 2015 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpbestemmingsplan “Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2015/2016”.

In voornoemd ontwerpbestemmingsplan zijn ontwikkelingen en/ of reparaties opgenomen die niet passen in de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Er is gekozen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vigerende bestemmingsplannen en daarnaast bij de standaardregels voor het stedelijk gebied voor bestemmingsplannen, zoals neergelegd in het gemeentelijk ruimtelijk beleid.

De betreffende ontwikkelingen dan wel reparaties hebben betrekking op verschillende locaties in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het betreft hier de locaties:
1. Kortelandseweg 28 in Nootdorp: bouw twee nieuwe woningen;
2. Gildeweg 1 in Nootdorp: uitbreiding Van der Valk hotel;
3. Dorpsstraat 12 in Nootdorp: functiewijziging naar dienstverlening zonder baliefunctie en max. 5 wooneenheden;
4. Dorpsstraat 40 in Nootdorp: functiewijziging naar wonen;
5. Delftsestraatweg 152 in Delfgauw: passende regeling en onderbouwing voor Grillroom Muko;
6. Zuideindseweg naast 56c in Delfgauw: ruimte voor ruimte, bouw twee nieuwe vrijstaande woningen;
7. Zuideindseweg 71 in Delfgauw: functiewijziging naar agrarisch - vrijkomende agrarische bebouwing;
8. Vlielandseweg nabij 6d in Pijnacker: bouw drie nieuwe twee-onder-een kapper;
9. Zuidweg 3 in Pijnacker: verruiming mogelijkheden woonbestemming conform beleid buitengebied;
10. Veenweg 34 in Nootdorp: verruiming aanduidingsvlak voor wonen;
11. Marijkestraat 1 in Pijnacker, Laan der Zeven Linden 37 in Delfgauw, Gaaghof 18 in Pijnacker: 3x verkocht snippergroen omzetten naar tuinbestemming;
12. Perceel Zuideindseweg schuin tegenover Gildeweg 5 inDelfgauw: verschuiven van nieuw (woon)kavel voor een RvR-woning.

Doel van het bestemmingsplan is nieuwe ontwikkelingen en/of reparaties die niet in de ter plaatse geldende bestemmingsplannen passen op te nemen in één bestemmingsplan. Hierdoor hoeft slechts eenmaal de bestemmingsplanprocedure doorlopen te worden en worden de kosten per ontwikkeling beperkt.

procedure

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker en tevens via internet www.pijnacker-nootdorp.nl > snel naar > ter inzage en www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Hoorzitting

Tot en met 30 december 2015 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Tot en met deze datum kunnen zienswijzen op het plan worden ingediend. De indieners van zienswijzen krijgen de gelegenheid hun zienswijzen toe te lichten op een hoorzitting. Deze hoorzitting vindt plaats op donderdag 7 januari 2016 om 20.00 uur in het bestuurscentrum van het gemeentekantoor, Emmastraat 165 in Pijnacker.

Heeft u een zienswijze ingediend en wilt u van de mogelijkheid gebruik maken die toe te lichten ten overstaan van de speciale hoorcommissie van de gemeenteraad, noteer dan 7 januari 2016, 20.00 uur alvast in uw agenda en meld u aan via griffie@pijnacker-nootdorp.nl.

Pijnacker-Nootdorp, 18 november 2015

drs. J.P.R. Woudstra, secretaris
F. Ravestein, burgemeester

Filter op: