Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplan ‘Groene buffer Delfgauw’, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Groene buffer Delfgauw’ met ingang van 22 december 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Groene buffer Delfgauw’ met ingang van 22 december 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.
Tevens is het ontwerpbestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inhoud en aanleiding:

De veertig jaar oude kassen met bedrijfsopstallen op de hoek van de Reginastraat en de Schimmelpenninck van de Oyeweg worden gesloopt. De wens bestaat op deze plaats in de toekomst enkele nieuwe woningen toe te staan. De rest van de gronden krijgt een groene inrichting. Binnen het vigerende bestemmingsplan is deze ontwikkeling niet mogelijk. Het voorliggende bestemmingsplan dient om de gewenste ontwikkeling tot een 'Groene Buffer' (met enkele woningen) op het perceel mogelijk te maken.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen via de website van de gemeente, www.pijnacker-nootdorp.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Pijnacker-Nootdorp, 21 december 2016
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: