Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden (Wijzigingsplan DuurzameGlastuinbouwgebieden 2016)

Het college is van plan op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeers-lawaai vast te stellen

Het college is van plan op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeers-lawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan Duurzame Glastuinbouwgebieden 2016. Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de nieuwe bedrijfswoning aan de Nieuwkoopseweg 35/37 in Nootdorp overschrij-ding van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten is vanwege de Nieuwkoopseweg.

De maximale toelaatbare grenswaarde mag niet worden overschreden.

Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de woning waarvoor een hogere grens-waarde wordt vastgesteld zal d.m.v. een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een bin-nenwaarde van 33 dB te garanderen.

Het ontwerpbesluit ligt – gelijktijdig met het ontwerpwijzigingsplan Duurzame Glastuinbouwgebie-den 2016 - met de bijbehorende stukken vanaf 29 september 2016 gedurende zes weken ter in-zage bij het gemeentekantoor, Oranjeplein in Pijnacker en tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl). Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze schriftelijk en - na afspraak - mondeling bekend maken. Voor meer informatie en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw B.E.A. Muijzer – van Osch, tel. 015 - 362 65 40. Wilt u schriftelijk reageren, dan kunt u uw brief aan het college richten.

Filter op: