Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden (vobp ‘Het Gildehof, Nootdorp’)

Het college van Pijnacker-Nootdorp is van plan op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen

Het college van Pijnacker-Nootdorp is van plan op grond van de Wet geluidhinder hogere grens-waarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan Het Gildehof en de omgevingsvergunning voor fase 1 van dit plan. Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van een deel van de toekomstige woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege De Poort.

De maximale toelaatbare grenswaarde mag niet worden overschreden.

Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Bij de aanvraag voor omgevingsvergunningen voor de woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, zal d.m.v. een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bou-wer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen. Tevens zal bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aangetoond moeten worden dat de geluidsbelasting van de buitenruimte lager is dan of gelijk aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder (48 dB) en dat er sprake is van tenminste één geluidsluwe gevel.

Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf 30 november 2017 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentekantoor, Oranjeplein in Pijnacker en tevens via de gemeentelijke website (www.pijnacker-nootdorp.nl). Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze schriftelijk en - na afspraak - mondeling bekend maken. Voor meer informatie en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw B.E.A. Muijzer – van Osch, tel. 14 015. Wilt u schriftelijk reageren, dan kunt u uw brief aan het college richten.

Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: