Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerp wijzigingsplan “Nieuwkoopseweg 23” in Pijnacker

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan “Emmastraat Pijnacker” met ingang van donderdag 21 mei 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het ontwerpwijzigingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een analoog exemplaar van het plan krijgen.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Nieuwkoopseweg 23 in Pijnacker met ingang van donderdag 21 mei 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het ontwerpwijzigingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een analoog exemplaar van het plan krijgen.

Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan “Katwijk en Nieuwkoop 2005” en betreft de wijziging van de bestemming “Agrarische doeleinden” in de bestemming “Wonen en Weide”,waarbij de bestaande dienstwoning de bestemming wonen krijgt en dat door de sloop van bestaande bedrijfsbebouwing en erfverharding, 2 compensatiewoningen mogen worden gebouwd.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice Publiekszaken op doorkiesnummer 015 - 36 26 635. Daarnaast is het mogelijk om via de website www.pijnacker-nootdorp.nl uw zienswijze digitaal te verzenden. De zienswijze dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Pijnacker-Nootdorp, 20 mei 2015
Het college van Pijnacker-Nootdorp

Filter op: