Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Nootdorp Zuid’

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 29 oktober 2015 het bestemmingsplan ‘Nootdorp Zuid’ gewijzigd hebben vastgesteld.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 29 oktober 2015 het bestemmingsplan ‘Nootdorp Zuid’ gewijzigd hebben vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 19 november 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl > snel naar > ter inzage en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inleiding

Het bestemmingsplan behelst de actualisatie van een deel van het plangebied ‘Rondom Nootdorp Centrum’. Het huidige bestemmingsplan voor dit plangebied is (meer dan) tien jaar oud en moet op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht worden herzien.

Het Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Nootdorp Zuid’ bestaat globaal uit de woonwijken ten zuiden van de dorpskern, die in de jaren '70, '80 en '90 van de vorige eeuw zijn ontwikkeld (Achter ‘t Raadhuis, Hoogeveen-Zuid). De grens van het plangebied is overgenomen uit het bestemmingsplan 'Rondom Nootdorp Centrum'. Voor de westelijke plangrens is aangesloten bij het bestemmingsplan 'Duurzame Glastuinbouwgebieden'.
De noordelijke begrenzing wordt gevormd door de woonpercelen aan de Ds. C. Spoorlaan en het Oosteinde en de begrenzing van het bestemmingsplan Nootdorp Centrum. In het oosten loopt de plangrens via het Hoornblad, de Heiligenbloem, de Kruisweg tot aan de Hoogeveenseweg. De Molenaar Blonkweg vormt de zuidelijke begrenzing en in het westen wordt het plangebied begrensd door de Oudeweg en verschillende woonpercelen aan de Oudeweg.

Ontwikkelingen

Naast de ontwikkeling ter plaatse van het perceel Hogeveenseweg 12 die de bouw van een extra woning mogelijk maakt, is eveneens de ontwikkellocatie hoek Zonnedauw/Pinksterbloem opgenomen. Beide locaties waren al meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Wel is er een voorgevelrooilijn aan de ontwikkellokatie hoek Zonnedauw/Pinksterbloem, naar aanleiding van een zienswijze, opgenomen. Ook zijn de bouwvlakken van de toegestane woningen aan de Hogeveenseweg 12 beperkt tot een oppervlakte dat beter past bij de bebouwing in het lint. Tevens is de Tuinstrook van voornoemd perceel tussen het fietspad en het betreffende perceel aan de Hogeveenseweg 12 verkleind naar 1 meter.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht treedt het besluit tot vaststelling van voornoemd bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Pijnacker-Nootdorp, 18 november 2015

drs. J.P.R. Woudstra, secretaris
F. Ravestein, burgemeester

Filter op: