Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘1e partiële herziening Nootdorp-Noord’

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘1e partiële herziening Nootdorp-Noord’ gewijzigd heeft vastgesteld

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘1e partiële herziening Nootdorp-Noord’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 14 mei 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan ‘Nootdorp-Noord’ is op 23 september 2010 vastgesteld door de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. Medio 2013 is gebleken dat voor enkele locaties een nieuwe c.q. aangepaste planologische regeling wenselijk is. Het betreft veranderingen op grond van gewijzigde inzichten, aspecten die niet of niet afdoende geregeld zijn in het bestemmingsplan alsook aanpassingen naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de ingestelde beroepen tegen het vastgestelde bestemmingsplan ‘Nootdorp-Noord’.

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

Pijnacker-Nootdorp, 13 mei 2015
Het college van Pijnacker-Nootdorp

Filter op: