Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bestemmingsplan 'Boezem Oost' vastgesteld

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘Boezem Oost’ heeft vastgesteld.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘Boezem Oost’ heeft vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 10 november 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.
Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplangebied is gelegen ten noordoosten van de kern Pijnacker en wordt als volgt begrensd:
Aan de westzijde door bedrijventerrein De Boezem;
Aan de noordrand door de Katwijkerlaan;
Aan de oostzijde door de Groenzoom;
Aan de zuidzijde door het glastuinbouwgebied Oostland en de te realiseren Boezemzoom.

In beroep gaan

Wie het niet eens is met de nieuwe juridisch-planologische regeling kan in beroep gaan. Daarbij moet u dan wel een belang hebben. Het bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de inzagetermijn van zes weken. Als u niet wilt dat het bestemmingsplan van kracht wordt, kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Het beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Pijnacker-Nootdorp, 9 november 2016,
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: