Terug naar de vorige pagina

Reesloot 10, besluit hogere grenswaarden wijzigingsplan

Het college van Pijnacker-Nootdorp heeft op 1 december 2020 besloten om op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder, hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met het wijzigingsplan ‘Reesloot 10, Pijnacker’.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken, dat ter plaatse van de in het wijzigingsplan opgenomen woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de Katwijkerlaan en Ambachtsweg in Pijnacker.

Het besluit hogere grenswaarden is – gelijktijdig met het wijzigingsplan ‘Reesloot 10, Pijnacker’ – met ingang van donderdag 10 december 2020 tot 21 januari 2021 hieronder digitaal beschikbaar.

Wilt u het plan bekijken?

Het besluit fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het besluit niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte, via telefoonnummer 14 015. U kunt dan tegen betaling een papieren versie van het besluit toegestuurd krijgen. De gemeente kan u dan ook meer tijd geven om uw reactie in te dienen.

Documenten

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbesluit bij het college kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van bovenstaande Afdeling. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indien(st)er, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten.