Grondbeleid

De ruimte om ons heen wordt schaarser. De bevolking neemt in aantal toe en de woningbouwopgave voor de komende decennia is enorm. Maar ook de energietransitie, verduurzaming en vergroening zullen de komende jaren voor uitdagingen blijven zorgen. Er moet rond deze opgaven en thema’s nog veel gebeuren. Om te komen tot een goede verhouding tussen wonen, werken, recreëren en verduurzaming is sturing nodig. Onder meer via het gemeentelijk grondbeleid kan de gemeente ruimtelijke doelen realiseren om een evenwichtige invulling te geven aan de fysieke leefomgeving.

In de Nota Grondbeleid staat welke grondbeleidsinstrumenten er zijn en welke de gemeente gebruikt om haar doelen te bereiken:

*Dit document is niet geheel digitaal toegankelijk. Ondervindt u hierdoor problemen, neem dan contact op via info@pijnacker-nootdorp.nl.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp stelt om de twee jaar de Nota Grondprijzen vast. De nota beschrijft de uitgangspunten voor de grondprijsbepaling bij de uitgifte van gronden door de gemeente.  

Het grondprijsbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:  

  • Een marktconforme grondprijsbepaling op basis van de actuele marktsituatie, het bouwprogramma en de kwaliteit van een locatie.
  • Een uniforme rekensystematiek die aansluit op de huidige praktijk van gebiedsontwikkeling en grondprijsonderhandelingen. 
  • Transparantie naar marktpartijen, burgers en het bestuur over achtergronden en systematiek waarop grondprijzen tot stand komen.
  • Hantering van het Market Economy Operator (MEO) principe beschreven in het kader mededeling van de Europese Commissie betreffende het begrip staatssteun

De Nota Kostenverhaal laat zien hoe het wettelijk verplichte kostenverhaal bij ruimtelijke initiatieven en gebiedsontwikkeling in de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt geregeld onder de Omgevingswet.

*Dit document is niet geheel digitaal toegankelijk. Ondervindt u hierdoor problemen, neem dan contact op via info@pijnacker-nootdorp.nl.