Terug naar het overzicht

Integraal veiligheidsplan voorgelegd aan de gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 16 mei het Integraal veiligheidsplan 2023 – 2026 aangeboden aan de gemeenteraad. Het plan wordt in juni besproken in de raadsvergaderingen.

Op basis van het Integraal veiligheidsplan werkt de gemeente de komende vier jaar samen met onze (veiligheids)partners aan het verbeteren van de veiligheid en aan de aanpak van criminaliteit en overlast in Pijnacker-Nootdorp. Björn Lugthart, burgemeester en portefeuillehouder Veiligheid over het plan: “We streven naar leefomgeving waar onze inwoners zich prettig en veilig (blijven) voelen. Dan bedoel ik niet alleen de fysieke veiligheid in de vorm van bijvoorbeeld zo min mogelijk criminaliteit of bescherming tegen risicobronnen en incidenten. Maar ook over sociale veiligheid, waarbij we niemand uitsluiten en inwoners een gevoel van gemeenschappelijkheid binnen de gemeente ervaren.”

Weerbaar maken

Vier veiligheidsthema’s krijgen de komende vier jaar prioriteit: de aanpak van ondermijnende criminaliteit, jeugd en veiligheid, zorg en veiligheid en weerbaarheid tegen digitale criminaliteit.

We zetten samen met onze partners in op de integrale aanpak en het weerbaar maken van onze inwoners en ondernemers tegen diverse vormen van criminaliteit en overlast. We willen daarmee slachtofferschap zo veel als mogelijk voorkomen. We willen ervoor zorgen dat men beter in staat is overlast en veiligheidsproblemen (tot op zekere hoogte) met elkaar op te lossen. Inwoners die zich actief inzetten voor hun wijk(veiligheid) voelen zich over het algemeen ook veiliger. (Kwetsbare) personen die overlast veroorzaken of dader zijn, worden niet alleen (strafrechtelijk) aangepakt. Er wordt ook voor gezorgd dat deze personen de juiste hulpverlening krijgen om problemen in de toekomst te voorkomen.

burgemeester Björn Lugthart

Regionale prioriteiten

In het plan zijn strategische ambities en doelstellingen beschreven. De prioriteiten en doelstellingen zijn (mede) gebaseerd op de huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, de evaluatie van het vorige IVP (2018-2022), de doelstellingen en prioriteiten in het Regionaal beleidsplan en een uitgebreid participatietraject met samenwerkingspartners, inwoners en ondernemers. Het participatietraject bestond onder andere uit interviews met partners, wijkgesprekken met inwoners, themasessies met partners en gemeentelijkeadviseurs en een veiligheidsconferentie als afsluiting van het traject. De vier prioriteiten in dit IVP komen ook als prioriteiten terug in het Regionaal beleidsplan ‘Coalitie voor veiligheid 2023 – 2026’. Dat betekent dat ook binnen de politie-eenheid Den Haag en het Regionaal Samenwerkingsverband voor Integrale Veiligheid de focus ligt op deze thema’s en we hierin gezamenlijk met politie en andere gemeenten in zullen optrekken.

Vaststelling door gemeenteraad

Het Integraal veiligheidsplan staat voor juni op de agenda van de gemeenteraad. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met het plan en de vier gekozen prioriteiten. Daarnaast ook de benodigde jaarlijkse financiële middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het plan.

Driemensschap Nootdorp