Terug naar het overzicht

Financieel op orde ondanks veel onzekerheden

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 16 mei de jaarstukken 2022 en de kadernota 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Donderdag 6 juli wordt dit onderwerp besproken in de raadsvergadering.

De voorspelbaarheid van de gemeentelijke financiën wordt steeds lastiger. Het is voor de komende jaren nog onduidelijk wat de gemeente ontvangt van het Rijk via het gemeentefonds en hoe de huidige inflatie zich ontwikkelt. Voor de komende jaren zijn de financiën op orde en staat geld gereserveerd voor eventuele tegenvallers.

Wethouder Peter Hennevanger, portefeuillehouder financiën

Verantwoording afleggen

In de jaarstukken en kadernota legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de behaalde resultaten in het afgelopen jaar en het te voeren financiële beleid voor de komende jaren. Financieel was 2022 een jaar met veel onzekerheden, die in 2023 nog niet opgelost lijken te zijn. Denk hierbij aan het uitbreken van een oorlog in Europa met de inval van Rusland in Oekraïne. Acute opvang van vluchtelingen uit Oekraïne was daarmee een nieuwe taak voor de gemeente. Maar ook maatregelen rond de kinderopvangtoeslagaffaire, bestaanszekerheid, energiecrisis en stikstof kwamen er vanuit het Rijk als extra taak bij voor de gemeente. Zo ook taken op het gebied van de energietransitie en woningbouw.

Onvoorspelbare budgetten

Voor deze extra taken ontvangt de gemeente wel incidenteel geld van het Rijk, maar de hoogte van deze bedragen voor de komende jaren zijn nog onduidelijk. “Deze onvoorspelbaarheid maakt het voor de gemeenteraad en het college lastig om te anticiperen op de beschikbare financiële middelen. Een voorbeeld hiervan is het verloop van het saldo over 2022. In november 2021, bij het opstellen van de begroting, was het verwachte positieve resultaat nog 2,8 miljoen euro. Na de nodige bijstellingen dachten we eind 2022 een bedrag van 6,4 miljoen euro over te houden. Uiteindelijk sluiten we nu het jaar af met een overschot van 19,3 miljoen euro”, legt Peter Hennevanger uit.

Grote investeringen

De gemeente rekent zich echter niet rijk. Peter Hennevanger: “We houden rekening met de onzekere tijden die voor ons liggen. Naast dat het gemeentefonds onvoorspelbaar is, staan er voor de komende jaren ook een groot aantal investeringen gepland. Denk hierbij aan de aanleg van de verlengde Komkommerweg, herstructurering van de Katwijkerlaan, nieuwe fietsverbindingen, de bouw van het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum in Pijnacker, de Jan Janssenhal in Nootdorp en nieuwe Kindcentra in Pijnacker Noord en Hart van Nootdorp. Maar ook de renovatie van buitensportvoorzieningen (kunstgrasvelden) en investeringen in natuur- en recreatiegebieden (Weidevogelgebied). Alles wordt duurder en ook bij deze projecten hebben we te maken met nog onzekere prijsstijgingen.” Daarnaast heeft het college samen met de gemeenteraad bepaald meer te investeren in handhaving en veiligheid, participatie met bewoners en ondernemers, subsidies om woningen te isoleren en armoedebestrijding in de vorm van het volwassen sport- en cultuurfonds.

Tot en met 2025 financieel gezond

“Tot en met 2025 staan we er financieel gezond voor, maar daarna verwachten we door de onzekerheden een negatief saldo. De komende periode wordt de hoogte van het gemeentefonds vanuit het Rijk steeds duidelijker. Hierdoor wordt het overzichtelijker wat de tekorten echt zijn en waar we nog budget voor nodig hebben. We hebben in ieder geval alvast via de algemene reserve, de spaarpot van de gemeente, voor 2026 en 2027 geld gereserveerd om tegenvallers te kunnen opvangen”, sluit Peter Hennevanger af.

Geldbriefjes