Vrijenban II

In Delfgauw komen 40 nieuwe woningen. De gemeente ondertekende in juni 2021 een overeenkomst voor het project Vrijenban II. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Het plan van Adriaan van Erk gaat over 40 woningen tussen de Vrijenban en de Kooltuin in Delfgauw: 28 koopwoningen en 12 sociale huurwoningen. Het draagt bij aan ons woningtekort met woningen in verschillende prijsklassen. Daarmee komen we tegemoet aan de behoefte voor verschillende doelgroepen.

Welke stappen zijn genomen?

 • Begin 2019 presenteerde ontwikkelaar Adriaan van Erk een eerste opzet van het plan aan een klankbordgroep van omwonenden.
 • Het oorspronkelijke plan is aangepast op basis van reacties van deze klankbordgroep. Het aangepaste plan is in juni 2021 gepresenteerd.
 • De gemeenteraad heeft in december besloten om het voorontwerpbestemmingsplan Vrijenban II ter inzage te leggen.
 • Vanaf 20 januari 2022 ligt het voorontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage.
  U kunt het voorontwerp bekijken en een inspraakreactie indienen via de pagina Plannen ter inzage.
 • 26 maart 2019 informatieavond
  De eerste plannen zijn toegelicht aan de klankbordgroep. Omwonenden hebben vragen gesteld en suggesties gedaan. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen in het plan.
 • 16 juni 2021 digitale informatieavond
  De actuele plannen zijn toegelicht en er is gesproken over de inpassing in de wijk. Omwonenden hebben tijdens en na deze avond opnieuw vragen gesteld, onder andere over de verkeersafwikkeling, de bedrijfsvoering van de naastgelegen kas, de sociale woningen en behoud van het Bart Dekkerveld binnen het plan. Er zijn suggesties gedaan over de positie van woningen, groen en parkeerruimte binnen het plan.
 • Voorontwerp-bestemmingsplan
  Dit plan gaat ter inzage van 20 januari tot en met 3 maart 2022. U kunt het voorontwerp bekijken en een inspraakreactie indienen via de pagina Plannen ter inzage.
 • Ontwerpbestemmingsplan
  • Raadsbehandeling in raadsvergaderingen van mei 2022
  • Raadsbesluit mei 2022
  • Ook dit plan gaat ter inzage. U kunt zienswijzen indienen tot 6 weken nadat het besluit ter inzage gaat. Dit is waarschijnlijk vanaf begin juni 2022.
 • Vaststellen bestemmingsplan
  • Planning 4e kwartaal 2022
  • Mensen die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen hiertegen in beroep bij de Raad van State

Contact

Heeft u vragen over het project Vrijenban II? Neem dan contact met ons op via vrijenban@pijnacker-nootdorp.nl.