Onderhoud Vlielandseweg

De gemeente is bezig met groot onderhoud aan de Vlielandseweg. De riolering en het asfalt zijn aan vervanging toe en de verkeersveiligheid wordt verbeterd. De Vlielandsweg is een gebiedsontsluitingsweg en belangrijk voor de bereikbaarheid van Pijnacker. Groot onderhoud is noodzakelijk om het verkeer in de toekomst veilig en met minder overlast te kunnen verwerken.

Nieuw fietspad

De werkzaamheden

Groot onderhoud aan de Vlielandseweg wordt integraal uitgevoerd met andere verbeteringen aan de Vlielandseweg, zodat deze werkzaamheden goed op elkaar afgestemd kunnen worden. De werkzaamheden aan de Vlielandseweg bestaat onder andere uit:

 • Vergroten verkeersveiligheid conform het Definitief Ontwerp (zie verderop op deze pagina)
 • Definitief afsluiten Boezemweg voor vrachtverkeer en tractoren
 • Inrichten kruispunt De Scheg inclusief nieuwe R-Net bushaltes
 • Toepassen geluidsreducerend asfalt
 • Verbeteren fietspad (verbreden en toepassen asfalt)
 • Verhogen waterkering conform eisen Hoogheemraadschap Delfland
 • Relinen (en deels vernieuwen) riolering
 • Vernieuwen openbare verlichting
 • Vernieuwen kabels en leidingen door Stedin en Dunea (ter plaatse van huisnummers 131 t/m 157 en in Klein Vlieland)

Tijdens de uitvoering van het groot onderhoud ondervindt het verkeer op de Vlielandseweg hinder. De Vlielandseweg is afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is een omleiding ingesteld via de Klapwijkseweg, N470, Zijdeweg en Katwijkerlaan. De woningen en bedrijven langs de Vlielandseweg blijven bereikbaar.

Gefaseerde openstelling

De Vlielandseweg wordt gefaseerd opengesteld. De werkzaamheden aan de kabels en leidingen hebben vertraging opgelopen. Het noordelijk deel van de Vlielandseweg (tussen de Boezemweg en de Nieuwkoopseweg) blijft daardoor langer afgesloten. Het zuidelijk deel van de Vlielandseweg is gereed op 1 juni 2021 en kan worden opengesteld voor autoverkeer.

De gefaseerde openstelling is weergegeven op onderstaand kaartje:

Overzichtskaart gefaseerde openstelling Vlielandseweg

Vanaf 1 juni 2021:

Openstelling zuidelijk deel Vlielandseweg inclusief kruising Boezemweg voor autoverkeer (Boezemweg is definitief afgesloten voor vrachtverkeer)

Vanaf 1 juni is de Vlielandseweg vanaf de Oostlaan tot en met de kruising Boezemweg opengesteld voor autoverkeer en fietsers in beide richtingen. De openstelling geldt niet voor vrachtverkeer, tractoren en bussen. Zij volgen de omleidingen die momenteel ook in gebruik zijn. Verkeersregelaars op de kruising Vlielandseweg en Lange Campen weren het vrachtverkeer richting de Vlielandseweg.

Vanaf 17 juli 2021:

Openstelling gehele Vlielandseweg voor al het verkeer (Boezemweg is definitief afgesloten voor vrachtverkeer)

Vanaf 17 juli 2021 zijn de werkzaamheden aan de Vlielandseweg gereed. Al het verkeer kan van de Vlielandseweg gebruik maken. De Boezemweg is definitief afgesloten voor vrachtverkeer en tractoren. Bedrijventerrein De Boezem is voor vrachtverkeer en tractoren te bereiken via de Vlielandseweg, Katwijkerlaan en Zijdeweg.

Vragen over de werkzaamheden

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Of heeft u een bijzondere situatie waarvoor afstemming nodig is? Neem dan contact op met Jolanda Geleijnse, de omgevingsmanager van BAM infra. Dit kan via Whatsapp, maar u kunt haar ook bellen op 06 – 524 47 425. Of stuur een e-mail naar: vlielandsewegpijnacker@bam.com.

Uitgangspunten ontwerp

Met de resultaten en conclusies uit de uitgevoerde verkeersonderzoeken als uitgangspunt heeft de gemeente een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de Vlielandseweg. Hierbij is aandacht voor onder andere verkeersveiligheid, geluid, voetgangers, fietsers, parkeren en verlichting. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

 • een ontwerp- en adviessnelheid van 30 km/u op een deel van de Vlielandseweg;
 • het toepassen van een geluidreducerend wegdektype;
 • het afsluiten van de Boezemweg voor vrachtverkeer;
 • een afslagverbod voor verkeer tussen de Boezemweg en het noordelijk deel van de Vlielandseweg.

De bewoners van de Vlielandseweg en de ondernemers op Bedrijvenpark De Boezem zijn door middel van bijeenkomsten en een klankbordgroep betrokken bij het maken van het ontwerp.

Definitief ontwerp

In juni 2020 ontvingen bewoners en ondernemers het schetsontwerp. Binnengekomen reacties en opmerkingen op dit ontwerp van bewoners en ondernemers hebben er toe geleid dat het ontwerp op een aantal punten is aangepast. Het aangepaste ontwerp is nu vastgesteld door het college. Bekijk het definitieve ontwerp en de beantwoording van de ingediende reacties hieronder:

Voorbereidingen

Hieronder staan de stappen beschreven die zijn gezet om tot het definitieve ontwerp te komen:

 • Oplossingsrichtingen en -effecten zijn in een openbare werksessie besproken met ge├»nteresseerde bewoners en ondernemers (juni 2019)
 • Het verkeersonderzoek van adviesbureau Mobycon is afgerond (augustus 2019)
 • Inventarisatieavond met bewoners en ondernemers aan de Vlielandseweg (januari 2020)
 • Eerste klankbordgroepbijeenkomst om richting te geven aan het ontwerp (februari 2020)
 • Het schetsontwerp van de reconstructie Vlielandseweg is voorgelegd aan de klankbordgroep (mei 2020)
 • Het schetsontwerp is voorgelegd aan de bewoners van de Vlielandseweg en de ondernemers op Bedrijvenpark De Boezem (juni 2020)
 • Vast laten stellen van het definitief ontwerp (september 2020)

Vragen?

Heeft u nog meer vragen over de reconstructie van de Vlielandseweg? Stuur dan een e-mail naar Debby de Ruijter via vlielandseweg@pijnacker-nootdorp.nl of bel 14015.