Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Regeling

Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Uitvoeringsregeling huwelijkssluitingen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling huwelijkssluitingen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2016
CiteertitelUitvoeringsregeling huwelijkssluitingen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Uitvoeringsregeling huwelijkssluitingen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2014, vastgesteld bij besluit van het college van 25-02-2014, wordt ingetrokken met ingang van 01-04-2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reglement burgerlijke stand 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2016Nieuwe regeling

01-03-2016

gmb-2016-30106

16INT01897

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling huwelijkssluitingen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2016

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het advies van de afdeling FPZ d.d. 1 maart 2016;

gelet op het bepaalde in het Reglement Burgerlijke Stand 2014;

besluit:

 • I.

  vast te stellen de volgende Uitvoeringsregeling huwelijkssluitingen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2016:

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  Waar in deze regeling gesproken wordt van trouwen, huwelijk of huwelijkssluiting wordt daarmee tevens bedoeld partnerschapsregistratie, geregistreerd partnerschap of omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk.

 • 2.

  Deze regeling maakt onlosmakelijk deel uit van het Reglement Burgerlijke Stand 2014.

Artikel 2 Huwelijkslocaties

 • 1.

  Huwelijkssluiting kan plaatsvinden in een daartoe geschikt geacht gebouw of ruimte.

 • 2.

  De aangedragen huwelijkslocatie is voor de duur van de huwelijkssluiting voor een ieder vrij toegankelijk.

Artikel 3 Aan de huwelijkslocatie gestelde eisen

Aan de huwelijkslocatie worden de volgende eisen gesteld:

 • a.

  de locatie moet voldoende toegankelijk zijn, ook voor mindervaliden;

 • b.

  de locatie moet voldoende openbaar zijn. Dit houdt in dat de locatie in principe toegankelijk moet zijn voor eenieder die bij het huwelijk aanwezig wil zijn;

 • c.

  er moet voldoende parkeergelegenheid zijn;

 • d.

  de locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden;

 • e.

  de locatie moet beschikbaar zijn op de tijdstippen zoals vastgelegd in het Reglement Burgerlijke Stand 2014;

 • f.

  de locatie moet voorzien zijn van goede verlichting, voldoende verwarming, sanitaire voorzieningen, een tafel en stoelen;

 • g.

  de locatie moet een kleedruimte hebben voor de trouwambtenaar;

 • h.

  op de locatie geldt een rookverbod tijdens de huwelijksvoltrekking;

 • i.

  de locatie moet voldoende veilig zijn. Dit houdt in dat de locatie bouwtechnisch in goede staat moet verkeren en voldoende (brand)veilig moet zijn;

 • j.

  de eigenaar/beheerder van de huwelijkslocatie staat garant voor de veiligheid van het bruidspaar, de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en alle andere aanwezigen;

 • k.

  de gemeente Pijnacker-Nootdorp is niet aansprakelijk voor eventuele schade;

 • l.

  bij huwelijkssluitingen in de open lucht moet de eigenaar/beheerder van de huwelijkslocatie altijd een uitwijkmogelijkheid kunnen bieden naar een binnen locatie;

 • m.

  de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de bevoegdheid de huwelijkssluiting in de open lucht af te gelasten als hij/zij van mening is dat de veiligheid in het geding is of dat de weersomstandigheden de huwelijkssluiting in de open lucht onwenselijk maken;

 • n.

  het terrein waarop de huwelijkssluiting plaatsvindt moet voldoende afgesloten zijn van de openbare weg;

 • o.

  bij huwelijkssluitingen in de open lucht dient de beheerder/eigenaar van de locatie hiervan melding te maken bij het bureau van de burgerlijke stand;

 • p.

  als de huwelijkssluiting plaatsvindt in een tent, dient deze door een professioneel bedrijf te worden opgebouwd en voldoen aan de wettelijk voorgeschreven veiligheidseisen;

 • q.

  wanneer een kerkgebouw wordt aangewezen als huwelijkslocatie gelden de volgende voorwaarden:

  • 1.

   bij een huwelijkssluiting moet duidelijk worden aangegeven dat het om een burgerlijk huwelijk gaat;

  • 2.

   wordt de huwelijkssluiting gevolgd door een kerkelijke inzegening of bevestiging, dan dient duidelijk gemaakt te worden dat de burgerlijke huwelijkssluiting is afgelopen en dat de kerkelijke inzegening of bevestiging begint.

Artikel 4 Aanvullende voorwaarden

 • 1.

  De kosteloze en de eenvoudige huwelijksceremonies mogen niet plaatsvinden in een verzoeklocatie.

 • 2.

  Bruidsparen kunnen niet worden verplicht tot gebruikmaking van de door de locatie aangeboden overige voorzieningen.

 • 3.

  De beoogde locatie is binnen de grenzen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp gelegen.

 • 4.

  In de situatie waarbij meer dan 50 personen tegelijkertijd in het gebouw aanwezig zijn, dient de beoogde locatie te beschikken over een gebruiksmelding als bedoeld in het Bouwbesluit.

 • 5.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand die het huwelijk sluit of het partnerschap registreert, wordt door de gemeente aangewezen.

 • 6.

  De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inrichting, aankleding en verzorging van de beoogde locatie.

Artikel 5 Procedure aanwijzing huwelijkslocatie

 • 1.

  Aanwijzing van een beoogde huwelijkslocatie geschiedt op schriftelijk verzoek van één of beide huwelijkspartners.

 • 2.

  Het verzoek wordt uiterlijk acht weken voor de datum van huwelijkssluiting ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 3.

  Bij het verzoek worden overgelegd:

  • a.

   een schriftelijke overeenkomst tussen de aanstaande partners en de eigenaar/beheerder van de beoogde locatie, waarin de exacte voorwaarden worden vermeld die van toepassing zijn tijdens de huwelijkssluiting;

  • b.

   een kopie van de in artikel 4, derde lid bedoelde gebruiksmelding en een kopie van het meest recente controleverslag. Is de gebruiksmelding niet van toepassing op de beoogde trouwlocatie, dan vindt beoordeling plaats door een medewerker van de brandweer. Afhankelijk van de grootte en de aard van de trouwlocatie, stelt de medewerker van de brandweer ook het maximale aantal personen vast dat tijdens de huwelijkssluiting aanwezig mag zijn;

  • c.

   een kopie van het geldig legitimatiebewijs van beide huwelijkskandidaten;

 • 4.

  Bij de vaststelling van dag en tijdstip van de huwelijkssluiting wordt rekening gehouden met de openingsuren van het bureau van de Burgerlijke Stand als vastgesteld in artikel 6 van het Reglement Burgerlijke Stand 2014.

 • 5.

  Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen en aan de aanvrager(s) geretourneerd.

Artikel 6 Verantwoordelijkheden

 • 1.

  Bruidsparen zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de eigenaar/beheerder van de beoogde locatie.

 • 2.

  De eigenaar/beheerder die een toestemmingsverklaring als bedoeld in artikel 5, derde lid, onder a afgeeft, stelt de locatie voor de duur van de huwelijkssluiting kosteloos beschikbaar aan de gemeente.

 • 3.

  De gemeente stelt ter begeleiding van de ceremonie een bode beschikbaar, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of met de locatiebeheerder al dan niet door het bruidspaar andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 7 Eenvoudige huwelijksceremonie

 • 1.

  De eenvoudige huwelijksceremonie biedt bruidsparen de mogelijkheid te trouwen tegen een verlaagd tarief en kan plaatsvinden onder de hierna gestelde voorwaarden.

 • 2.

  Het tijdstip waarop de eenvoudige huwelijksceremonie mag plaatsvinden is gesteld op maandag en dinsdag om 14:30 uur, met uitzondering van erkende feestdagen.

 • 3.

  De eenvoudige huwelijksceremonie vindt plaats in locatie B107 van het bestuurscentrum in het gemeentekantoor op basis van beschikbaarheid van deze ruimte. Als omstandigheden het gebruik van deze locatie voor langere tijd onmogelijk maken kan uitgeweken worden naar een andere gemeentelijke locatie.

 • 4.

  De trouwambtenaar is een vaste (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Deze ambtenaar wordt toegewezen door de gemeente. Het is niet mogelijk een voorkeur op te geven voor een bepaalde ambtenaar.

 • 5.

  In de trouwruimte is plaats voor het bruidspaar, de trouwambtenaar, een fotograaf en maximaal 20 gasten inclusief de getuigen.

 • 6.

  Er wordt geen muziek afgespeeld.

 • 7.

  De trouwambtenaar houdt een korte standaard toespraak.

 • 8.

  Er worden geen huisdieren toegelaten in de trouwruimte. Dit geldt niet voor blindengeleidehonden.

 • 9.

  Er is geen ondersteuning door een bode.

Artikel 8 Wijze van huwelijkssluiting

 • 1.

  Indien het bruidspaar voorkeur heeft voor huwelijkssluiting door een bepaalde ambtenaar dan wel aanvullende wensen heeft ten aanzien van de huwelijkslocatie, dan maakt zij deze voorkeur dan wel aanvullende wensen bekend bij de aanmelding van het voorgenomen huwelijk. Deze mogelijkheid bestaat niet voor het gratis huwelijk en het eenvoudige huwelijk.

 • 2.

  Of aan de uitgesproken voorkeur dan wel aangegeven aanvullende wensen kan worden voldaan is afhankelijk van de mogelijkheden en kan dan ook niet worden gegarandeerd.

Artikel 9 Externe buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan, op verzoek van een aanstaand bruidspaar of aanstaande partners, een externe Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs) benoemen voor een éénmalige huwelijkssluiting. Deze ambtenaar ontvangt geen vergoeding en valt niet onder de rechtspositieregeling van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De huwelijksleges blijven in zijn geheel verschuldigd. Bovendien gelden aanvullende leges met betrekking tot de benoeming.

 • 2.

  Indien de Babs al de eed heeft afgelegd ingevolge artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek, moet het verzoek tot benoeming tenminste twee maanden voor de geplande huwelijksdatum worden ingediend bij het college.

 • 3.

  Indien de Babs geen eed ingevolge artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek heeft afgelegd, moet het verzoek tot benoeming tenminste vier maanden voor de huwelijksdatum worden ingediend bij het college. Betrokkene wordt benoemd voor één maand, teneinde een beëdiging (ex artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek) via de rechtbank te verkrijgen.

 • 4.

  Het bruidspaar dient het verzoek tot benoeming van de externe Babs in door middel van een aanvraagformulier.

 • 5.

  De te benoemen externe Babs die deze functie niet via een vaste aanstelling uitoefent in een andere gemeente, voltrekt uitsluitend een huwelijk in het bijzijn van een vaste (B)abs van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

 • 6.

  De externe Babs moet tenminste 18 jaar zijn.

 • 7.

  Het college kan in bepaalde omstandigheden verzoeken om een Verklaring Omtrent het Gedrag van de te benoemen externe Babs.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  De Uitvoeringsregeling huwelijkssluitingen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2014, vastgesteld bij besluit van het college van 25-02-2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van inwerkingtreding.

 • 2.

  Deze uitvoeringsregeling treedt in werking op 1 april 2016.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als 'Uitvoeringsregeling huwelijkssluitingen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2016'.

 

 • II.

  het hoofd van de afdeling Frontoffice Publiekszaken te mandateren voor het ondertekenen van de beslissing op het verzoek huwelijkslocatie.

 

Vastgesteld in de vergadering van 1 maart 2016

de secretaris,

drs. J.P.R. Woudstra

de burgemeester,

mw. F. Ravestein

Laatst gewijzigd