Kandidaatstelling 31 januari

Maandag 31 januari 2022 was de dag van de kandidaatstelling. Partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing moesten die dag tussen 9.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijst laten inleveren in het gemeentehuis in Pijnacker.

Onderzoek kandidatenlijsten

In een besloten zitting van het centraal stembureau op 1 febuari zijn de kandidatenlijsten onderzocht.

Beoordeling kandidatenlijsten

Op vrijdag 4 februari was er een openbare zitting van het centraal stembureau. Daar zijn de kandidatenlijsten beoordeeld.

De ingeleverde kandidatenlijsten liggen tot 9 februari 2022 ter inzage in het gemeentekantoor in Pijnacker.

Vanaf half december kunt u de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) downloaden van de website van de Kiesraad. In de OSV voert u de gegevens van alle kandidaten van uw partij. Vervolgens kunt u alle formulieren die nodig zijn voor de kandidaatstelling aanmaken. U vult de gegevens van uw kandidaten in zoals zij staan geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). U kunt zelf kiezen of u (m)/(v) achter de naam wilt plaatsen of dat u wel of geen voornamen vermeldt. Exacte en uitgebreide regels hierover kunt u vinden in artikel H2 van het Kiesbesluit.

In december en januari worden een aantal gebruikerstrainingen gegeven voor de politieke partijen. Deze worden aangeboden via een live instructie m.b.v. het programma Teams. Voor meer informatie neemt u contact op met het Team Verkiezingen via telefoonnummer 14015 of de mail verkiezingen@pijnacker-nootdorp.nl

Als u samen met een andere politieke groepering één gezamenlijke kandidatenlijst wilt inleveren, kunt u boven die lijst de namen van de partijen samenvoegen. Deze samengevoegde aanduiding staat vervolgens ook op het stembiljet. Alleen aanduidingen die al zijn geregistreerd, kunnen worden samengevoegd. De samengevoegde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten. De samenvoeging wordt ingediend met een H3-2-formulier.

Een politieke groepering die bij de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 geen zetel heeft behaald of voor het eerst meedoet, moet 20 ondersteuningsverklaringen voor de kandidatenlijst verzamelen. Kiezers kunnen deze ondersteuningsverklaringen van 3 januari 2022 t/m 31 januari 2022 afleggen aan de balies in het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker. De H4-formulieren voor ondersteuningsverklaringen kunt u aanmaken in OSV. Ze zijn vanaf 3 januari 2022 ook verkrijgbaar in het gemeentehuis.

Voor kandidaten gelden de volgende voorwaarden:

 • Kandidaten moeten in gemeente Pijnacker-Nootdorp wonen en ingeschreven staan.
 • Kandidaten die niet in de gemeente wonen, moeten een verklaring overleggen waarop staat dat zij in de gemeente Pijnacker-Nootdorp gaan wonen zodra zij benoemd worden in de gemeenteraad.
 • Kandidaten die niet in Nederland wonen, moeten op hun instemmingsverklaring een gemachtigde in Nederland aanwijzen.
 • Burgers die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, mogen zich kandidaat stellen als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen.
 • Minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst, als zij vóór maart 2026 meerderjarig (18 jaar) worden, en dus tijdens de zittingsduur van de nieuwe gemeenteraad nog plaats zouden kunnen nemen in de gemeenteraad. Wordt een minderjarige gekozen, dan schuift zijn/haar zetel door naar de eerstvolgende op de lijst.
 • De naam van de kandidaat mag niet voorkomen op een andere kandidatenlijst voor de gemeenteraad.
 • Een partij mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten.

Verplichte documenten

De verplicht in te leveren formulieren (modellen) zijn meestal wettelijk voorgeschreven. Deze kunt u vinden via de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Hieronder ziet u welke modellen u moet gebruiken. U vindt deze modellen ook op de website van de Rijksoverheid.

Voor de kandidaatstelling moet u op 31 januari inleveren:

 • Kandidatenlijst (model H1 is verplicht!)
  • Instemmingsverklaringen van alle kandidaten (H9)
  • Kopie geldig legitimatiebewijs van de kandidaten die nog niet in de gemeenteraad zitten
  • Kopie geldig legitimatiebewijs van de inleveraar

Eventueel:

 • Vestigingsverklaringen van kandidaten die niet in Pijnacker-Nootdorp wonen, dat zij bij benoeming in Pijnacker-Nootdorp gaan wonen.
 • Aanwijzing gemachtigde op H9 voor kandidaten die niet in Nederland wonen.
 • H3-1-formulier waaruit de bevoegdheid van de persoon die de lijst inlevert blijkt (als gemachtigde niet zelf de lijst inlevert).
 • H3-2-formulier: verklaring van de gemachtigden waaruit de bevoegdheid tot samenvoeging blijkt, als u samen met een andere partij één kandidatenlijst inlevert.

Partijen die nog geen zetels hebben in de raad moeten tevens inleveren:

 • Bewijs van betaling waarborgsom van kandidaatstelling van €225,- (H14)
 • 20 ondersteuningsverklaringen (H4)

Nieuwe partijen en partijen die geen zetels hebben in de gemeenteraad betalen een waarborgsom van € 225,-.

Het bedrag moet uiterlijk 17 januari 2022 binnen zijn. U maakt het bedrag over op de rekeningnummer NL08 BNGH 0285097954 van gemeente Pijnacker-Nootdorp, onder vermelding van:

 • waarborgsom kandidaatstelling
 • naam van de politieke partij

Na betaling ontvangt u een bewijs van betaling.

U krijgt de waarborgsom terug als u een geldige kandidatenlijst inlevert en het aantal stemmen op uw partij hoger is dan 75% van de kiesdeler of als de partij geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd.

Op dinsdag 1 februari om 16.00 uur, houdt het centraal stembureau onder leiding van de burgemeester een besloten zitting tot het onderzoeken van de kandidatenlijsten. Naar aanleiding van dit onderzoek ontvangt de persoon die de lijst heeft ingeleverd per aangetekende brief en per e-mail een overzicht van eventuele geconstateerde verzuimen (Kieswet hoofdstuk I).

De door de partijen ingeleverde documenten worden voor alle kiezers ter inzage gelegd. Bij dit onderzoek, op grond van Kieswet artikel I2, wordt niet meegewogen of een kandidaat een strafblad heeft of anderszins niet-integer is. Wel kunnen politieke partijen als zij dit belangrijk vinden dit zelf meenemen in het selecteren en screenen van kandidaten, bijvoorbeeld met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Op vrijdag 4 februari om 16.00 uur beslist het centraal stembureau in een openbare zitting in de raadzaal van gemeentehuis, Emmastraat 165 over:

 • de geldigheid van de lijsten
 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
 • het handhaven van de lijstaanduiding

Tijdens deze zitting worden ook de lijsten genummerd. De groepering die de meeste stemmen heeft behaald in 2018 krijgt lijstnummer 1, enzovoort. Daarna wordt voor groeperingen die op dit moment nog geen raadszetel hebben, geloot om het lijstnummer. Als twee politieke groeperingen samen aan de verkiezing deelnemen onder samenvoeging van hun lijstaanduidingen worden de stemmen van beide groeperingen bij elkaar opgeteld voor het bepalen van het lijstnummer. 

Als de door u ingeleverde documenten niet in orde blijken te zijn, kunt u deze verzuimen herstellen op woensdag 2 februari van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag 3 februari van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 4 februari van 9.00 tot 15.00 in het gemeentehuis, Oranjeplein 1 te Pijnacker.  Let op: Wanneer u op 31 januari géén kandidatenlijst heeft ingeleverd kunt u dit niet doen tijdens de termijn voor het herstel verzuim! Lijsten die niet zijn ingeleverd op 31 januari doen niet mee met de verkiezingen! Dit is géén herstelbaar verzuim. 

Kijk voor meer informatie wanneer een kandidatenlijst ongeldig is op de website van de Kiesraad.

Ter voorbereiding op de officiële kandidaatstelling kunt u een afspraak maken om op 24 januari 2022 alle benodigde documenten voor de kandidaatstelling door te nemen. Zo komt u bij de formele inlevering van de kandidatenlijst niet voor verrassingen te staan.

U kunt hiervoor bellen met Jolanda Groenewegen of Hanneke van de Perre via nummer 14015 of een mail sturen naar verkiezingen@pijnacker-nootdorp.nl om een tijd af te spreken. Ook voor de officiële kandidaatstelling op 31 januari 2022 kunt u een afspraak maken, dit om lange wachttijden te voorkomen.

Meer informatie over de kandidaatstelling vindt u op de website van de Kiesraad. Neem voor informatie in onze gemeente contact op met Team Verkiezingen. U kunt hiervoor bellen met 14015 of een mail sturen naar verkiezingen@pijnacker-nootdorp.nl.