Terug naar de vorige pagina

Ypenburg-Nieuwe Veen 2020, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft het bestemmingsplan ‘Ypenburg-Nieuwe Veen 2020’ gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen van 20 mei tot 30 juni 2021 ter inzage.

Het plan

Het bestemmingsplan voorziet in een actueel planologisch regime voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing.  Het plangebied van het bestemmingsplan bevindt zich in het noorden van Nootdorp, tegen de A12 aan. Het plangebied bestaat uit twee delen die op één punt verbonden wordt. Het westelijk gebied wordt begrensd door de Sportparkweg, Pr. Alexialaan (gemeente Den Haag), de woningen langs de Veenweg, de Bartholomeuslaan en de Laan van Nootdorp. Het oostelijke gebied wordt begrensd door de rijks-weg A12, het Oosteinde, de Populierenlaan en het water in het verlengde van de Magnoliadreef. Het bedrijventerrein Oostambacht, welke ook binnen deze zone valt, behoort niet tot het plangebied.

De wijzigingen bij de vaststelling betreffen kleine aanpassingen in de bebouwingsregeling van het Gooland en enkele ambtshalve correcties.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Het bestemmingsplan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het vastgestelde bestemmingsplan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer via telefoonnummer 14 015. U kunt dan een papieren versie van het plan toegestuurd krijgen.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzage termijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen, ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.