Terug naar de vorige pagina

Verzamelplan 2022-2023, voorontwerpbestemmingsplan

Vanaf 14 juli 2022 tot en met woensdag 24 augustus 2022 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023’ ter inzage. In het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023’ zijn (bouw)plannen opgenomen waar het college van B&W in principe akkoord mee is, maar die niet passen in de huidige bestemmingsplannen. We maken deze ontwikkelingen juridisch mogelijk met een aangepaste bestemming in één  verzamelplan.

Het plan

Dit bestemmingsplan bestaat uit de volgende locaties:

 • Boezemweg 18 (Pijnacker): ontwikkeling bedrijfsvestiging;
 • Delftsestraatweg 21 (Delfgauw): omzetten bedrijfswoning in burgerwoning;
 • Wilgenweg 82 (Pijnacker): legaliseren paddocks en gebruik verharding;
 • Zuideindseweg 78 (Delfgauw): verplaatsen woning;
 • Stationsstraat 64 t/m 98 (Pijnacker): dakopbouwen;
 • Stoomweg/Heronpad (Nootdorp): aanpassen bouwregels;
 • Geerweg 13, 19 en 21 (Nootdorp): bouwen woningen;
 • Industrieweg 12 (Nootdorp): omzetten bedrijfswoning in burgerwoning.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken digitaal bekijken (zie rechter kolom onder Documenten). De stukken van het ontwerpbestemmingsplan liggen ook van 14 juli tot 25 augustus 2022 ter inzage bij de balie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl. Wie het bestemmingsplan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte via telefoonnummer 14 015. Met u wordt dat naar een passende oplossing gezocht. De gemeente kan u dan ook meer tijd geven om uw reactie in te dienen.

Procedure van een bestemmingplan

Een nieuw bestemmingsplan kan gevolgen hebben voor de omgeving. Bewoners en belanghebbenden hebben daarom inspraak in de verschillende fasen van de bestemmingsplanprocedure. Voor dit bestemmingsplan start nu een eerste fase, met daarin een inspraaktraject voor inwoners en andere belanghebbenden. De formele, juridische publicatie hiervan staat in het Gemeenteblad.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen. Dit kan op de volgende manieren:

 • Via het digitale inspraakformulier
 • Schriftelijk door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders., Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022-2023’.
 • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.