Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Vaststelling wijzigingsplan Keijzershof 2022

Het vastgestelde wijzigingsplan Keijzershof 2022 ligt vanaf 19 mei tot 30 juni 2023 ter inzage.

Het plan

Op dit moment is er voor een deel van Keijzershof een globaal bestemmingsplan uit 2018. In het ‘Wijzigingsplan Keijzershof 2022’ wordt deze globale bestemming uitgewerkt in gedetailleerde bestemmingen. Een uitgewerkt bestemmingsplan geeft meer duidelijkheid over de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden dan het globale plan dat nu nog van kracht is. Het nieuwe bestemmingsplan geeft een uitgewerkte bestemming voor alle ontwikkelde en alle vergunde delen van de wijk. Basis voor deze nieuwe bestemmingen zijn de verleende omgevingsvergunningen, de kavelpaspoorten voor de vrije kavels en de openbare ruimte zoals deze is c.q. zal worden gerealiseerd.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken digitaal bekijken (zie rechter kolom onder Documenten). De stukken van het wijzigingsplan liggen ook van 19 mei tot 30 juni 2023 ter inzage bij de balie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u reageren op het plan?

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Aangezien het college wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen tegen deze wijzigingen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van bovenstaande Afdeling. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indien(st)er, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten.