Spring naar content
Terug naar de vorige pagina

Reesloot 10, ontwerpwijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan Reesloot 10 in Pijnacker ligt digitaal ter inzage van 10 september tot 22 oktober 2020.

Het wijzigingsplan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het wijzigingsplan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte via telefoonnummer 14 015. U kunt dan tegen betaling een papieren versie van het plan toegestuurd krijgen. De gemeente kan u dan ook meer tijd geven om uw reactie in te dienen.

Plan

Op de locatie Reesloot 10 te Pijnacker was tot voor kort een tuincentrum gevestigd. Initiatiefnemer heeft het plan om de bestaande bedrijfsopstallen (glasopstanden en schuur) alsmede de bedrijfswoning te slopen en ter plaatse drie vrijstaande woningen te bouwen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Boezem-Oost’ (29 september 2016) door de raad – was een dergelijke herontwikkeling al voorzien en vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteitsverbetering wenselijk. Om die reden is in het bestemmingsplan ter plaatse van dit perceel  een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Het voorliggende ontwerpwijzigingsplan maakt de bouw van maximaal 3 vrijstaande woningen mogelijk.

Gelijktijdig ligt het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage.

Wilt u het plan bekijken? 

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren:

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeente, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘Zienswijze ontwerpwijzigingsplan Reesloot 10’
  • Via een e-mail naar de gemeente, info@pijnacker-nootdorp.nl. Zet bovenaan uw e-mail: ‘Zienswijze ontwerpwijzigingsplan Reesloot 10’
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.

Voor meer informatie kun u contact opnemen met de heer M. Dorrepaal, tel. 14015.