Spring naar content
Terug naar de vorige pagina

Reesloot 10, ontwerpbesluit hogere grenswaarden ontwerpwijzigingsplan

Het college van Pijnacker-Nootdorp is van plan op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder, hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan ‘Reesloot 10, Pijnacker’.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken, dat ter plaatse van de toekomstige woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de Katwijkerlaan en Ambachtsweg in Pijnacker. De maximale toelaatbare grenswaarde mag niet worden overschreden. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Bij de aanvragen voor een omgevingsvergunning van de woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld zal d.m.v. een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen. Tevens zal bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aangetoond moeten worden dat aan de voorwaarden uit het Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder kan worden voldaan.

Wilt u het plan bekijken?

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden is – gelijktijdig met het ontwerpwijzigingsplan Reesloot 10, Pijnacker – met ingang van donderdag 10 september 2020  tot 22 oktober hieronder digitaal beschikbaar.

Het ontwerpbesluit fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het ontwerpbesluit niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte, via telefoonnummer 14 015. U kunt dan tegen betaling een papieren versie van het ontwerpbesluit toegestuurd krijgen. De gemeente kan u dan ook meer tijd geven om uw reactie in te dienen.

Documenten

De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeente, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Reesloot 10’
  • Via een e-mail naar de gemeente, info@pijnacker-nootdorp.nl. Zet bovenaan uw e-mail: ‘Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Reesloot 10’
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Dorrepaal, tel. 14015