Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Correctieve herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’ ligt van 5 mei tot 16 juni 2022 ter inzage.

Het plan

Op 24 juni 2021 is het ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’ vastgesteld. Op basis van dit plan is onder andere door toepassing van de regeling Ruimte-voor-Ruimte – na sloop van bestaande bedrijfsbebouwing en/of glasopstanden – de bouw van (een of meerdere) compensatiewoningen mogelijk. De resterende gronden krijgen dan een open, groene bestemming. Er wordt hierbij  waarde gehecht aan ruimtelijke kwaliteit van, onder andere, de cultuurhistorische linten en de Groenzoom. Bij de uitvoering van het ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020-2021’ is gebleken dat het juridische kader van het plan kan worden verbeterd, waardoor deze beoogde ruimtelijke kwaliteit beter wordt gewaarborgd. Daarom is ervoor gekozen om het ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’ op onderdelen te herzien. Het doel van deze correctieve herziening is dus het aanbrengen van een aantal wijzigingen en verbeteringen in het ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’. Daarnaast is het voorliggende plan gebruikt om een aantal correcties door te voeren, zoals o.a. een beperkte aanpassing van het bouwvlak van de Beatrixschool.

Plangebied

Het plangebied omvat de navolgende locaties:

 • Onderweg 1 te Pijnacker
 • Oude Leedeweg 5 te Pijnacker (De Groene Hoeve)
 • Zuideindseweg 24 te Delfgauw
 • Zuideindseweg 37 te Delfgauw
 • Keulseweg 36 te Pijnacker
 • Berkelseweg 28 te Pijnacker (Het Groene Hof)
 • Nieuwkoopseweg 8 te Pijnacker
 • Katwijkerlaan naast 50A te Pijnacker
 • Julianalaan 2 te Pijnacker (Beatrixschool)

Wilt u het plan bekijken?

Van donderdag 5 mei tot en met woensdag 15 juni 2022 is het ontwerpbestemmingsplan te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . U kunt de stukken ook inzien in het gemeentekantoor. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Tegelijkertijd ligt het bijbehorende ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze op het ‘ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’ indienen bij de gemeenteraad. Dat kan op verschillende manieren:

 • via het digitale zienswijzeformulier
 • door een schriftelijke zienswijze te richten aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. In de zienswijze moet u de volgende informatie vermelden: de naam van het plan waarover uw zienswijze gaat, naam en adres van de indiener, datum en de redenen van de zienswijze.
 • Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Ruimte via telefoonnummer 14015.

Inloopavond 11 mei 2022

Tijdens de periode van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan wordt een inloopavond georganiseerd. Op woensdag 11 mei 2022 is er tussen 19:30 uur en 21:00 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker gelegenheid om nader te worden geïnformeerd over de inhoud en de verdere procedure van het bestemmingsplan.

Meer informatie of vragen? Laat het ons weten.

Wilt u meer weten over het plan of met de gemeente in gesprek? Maak dan een afspraak met de heer M. Beke (projectleider) via telefoonnummer 14 015.