Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Ontwerpbestemmingsplan 2e partiele herziening Keijzershof 2018

Het ontwerpbestemmingsplan ‘2e partiele herziening Keijzershof 2018’ ligt ter inzage van donderdag 12 mei tot en met woensdag 22 juni 2022.

Het plan

Op 23 december 2021 stemde de gemeenteraad in met verdichting van het aantal woningen in de Centrumlijn. Daarmee spelen we in op de behoefte aan meer sociale, middeldure huur- en bereikbare koopwoningen. Om dat mogelijk te maken moet het bestemmingsplan ‘Keijzershof 2018’ op een beperkt aantal onderdelen worden herzien. Het gaat in dit geval om onder meer de navolgende wijzigingen:

  • de groenbestemming aan de noordzijde van het plangebied (nu multicourt) maakt plaats voor de  woongebied-bestemming. Dit biedt de vrijheid om het groen en het multicourt (of een vergelijkbare speelvoorziening) te realiseren op een andere plek in deze wijk;
  • de mogelijkheid bieden om in plaats van een (half)verdiepte parkeergarage ook een bovengrondse parkeergarage te bouwen;
  • de mogelijkheid bieden om een beperkt oppervlakte (max. 500 m2 bvo) aan gemaksdiensten te realiseren  in het kader van de beoogde ‘Mobiltyhub’ (kleinschalige horeca, detailhandel en maatschappelijke voorzieningen);
  • een aangepaste specifiek op het gebied afgestemde parkeernormering.

Het plangebied is de ontwikkellocatie Centrumlijn Noord tussen het tankstation/wasstraat (noordzijde), de Klapwijkseweg (oostzijde), Hofpleintunnel (zuidzijde) en railverbinding (westzijde).

Wilt u het plan bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en gedurende openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentekantoor. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze op het ‘ontwerpbestemmingsplan 2e partiele herziening Keijzershof 2018’ indienen bij de gemeenteraad. Dat kan op verschillende manieren:

  • via het digitale zienswijzeformulier
  • door een schriftelijke zienswijze te richten aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. In de zienswijze moet u de volgende informatie vermelden: de naam van het plan waarover uw zienswijze gaat, naam en adres van de indiener, datum en de redenen van de zienswijze.
  • Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Ruimte via telefoonnummer 14015.

Inloopavond 18 mei

Gedurende de inzagetermijn wordt een inloopavond georganiseerd. Die is op woensdag 18 mei tussen 19.30 uur en 21.00 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker.

Hogere grenswaarden

Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan wil het college hogere grenswaarden vaststellen voor de toekomstige woningen in het gebied Centrumlijn Noord. Het ontwerpbesluit hogere waarden ligt vanaf donderdag 12 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage.