Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden bij ontwerpbestemmingsplan 2e Partiele herziening Keijzershof 2018

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden, behorend bij ontwerpbestemmingsplan 2e Partiele herziening Keijzershof 2018 ligt van 12 mei tot 23 juni 2022 ter inzage.

Het college is van plan om op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met het (ontwerp)bestemmingsplan ‘2e partiele herziening Keijzershof 2018’ voor het woongebied dat tussen Metrolijn E (Randstadrail), Klapwijkseweg en Hofpleintunnel – beter bekend als het ontwikkelgebied ‘Centrumlijn Noord’ – mogelijk wordt gemaakt.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de toekomstige woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn, vanwege de Klapwijkseweg, Hofpleintunnel en Metrolijn E (RandstadRail). De maximale toelaatbare grenswaarde wordt niet overschreden.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen. Op basis van het akoestisch rapport is het college van mening dat de gecumuleerde geluidsbelasting niet onaanvaardbaar hoog is. Bron- en overdrachtsmaatregelen stuiten op overwegende bezwaren van financiële, stedenbouwkundige en verkeerskundige aard.

Bij de aanvraag voor omgevingsvergunningen voor de woningen, waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, zal d.m.v. een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer moeten aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Wilt u de stukken bekijken?

Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf donderdag 12 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor in Pijnacker en is hieronder te downloaden:

De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl. Tegelijkertijd ligt het ontwerpbestemmingsplan 2e Partiele herziening Keijzershof 2018 ter inzage.

Wilt u op het plan reageren?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar maken bij het college van Pijnacker-Nootdorp. Dat kan op verschillende manieren:

  • via het digitale zienswijzeformulier
  • door een schriftelijke zienswijzen te richten aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. In de zienswijze moet u de volgende informatie vermelden: de naam van het plan waarover uw zienswijze gaat, naam en adres van de indiener, datum en de redenen van de zienswijze.
  • Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met meneer E. Swillens via telefoonnummer 14015.

Inloopavond 18 mei

Gedurende de periode van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan wordt een inloop-avond georganiseerd. Op woensdag 18 mei 2022 tussen 19:30 uur en 21:00 uur is er gelegenheid om in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker nader te worden geïnformeerd over de inhoud en de verdere procedure van het besluit.