Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden, behorend bij bestemmingsplan Correctieve herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden, behorend bij bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021′ ligt van 5 mei tot 16 juni 2022 ter inzage.

Besluit hogere grenswaarden

Het college is van plan om op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021, waarmee de bouw van meerdere (compensatie)woningen op verschillende locaties in de gemeente mogelijk wordt gemaakt. Uit akoestisch onderzoek is gebleken, dat ter plaatse van een aantal van deze locaties overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de N470, Katwijkerlaan, Oude Leedeweg en Zuideindseweg. De maximale toelaatbare grenswaarde wordt hierbij niet overschreden.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen. Op basis van het uitgevoerde akoestisch onderzoek is het college van mening dat de gecumuleerde geluidsbelasting niet onaanvaardbaar hoog is. Bron- en overdrachtsmaatregelen stuiten op overwegende bezwaren van financiële, stedenbouwkundige en verkeerskundige aard.

Bij de aanvraag voor omgevingsvergunningen voor de woningen, waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, zal d.m.v. een bouw-akoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer moeten aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Wilt u de stukken bekijken?

Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf donderdag 5 mei 2022 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor in Pijnacker en ze zijn hieronder ook te downloaden:

De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl. Tegelijkertijd ligt het ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening Verzamelplan 2020/2021 ter inzage.

Wilt u op het plan reageren?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar maken bij het college van Pijnacker-Nootdorp. Dat kan op verschillende manieren:

  • via het digitale zienswijzeformulier
  • door een schriftelijke zienswijzen te richten aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. In de zienswijze moet u de volgende informatie vermelden: de naam van het plan waarover uw zienswijze gaat, naam en adres van de indiener, datum en de redenen van de zienswijze.
  • Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met meneer E. Swillens via telefoonnummer 14015.

Inloopavond 11 mei 2022

Gedurende de periode van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden wordt een inloopavond georganiseerd. Op woensdag 11 mei 2022 is er tussen 19:30 uur en 21:00 uur gelegenheid om in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker nader te worden geïnformeerd over de inhoud en de verdere procedure van het besluit.