Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Parapluplan 2022

Het vastgestelde bestemmingsplan Parapluplan 2022 en de daarbij behorende stukken liggen van 24 november 2022 tot 5 januari 2023 ter inzage.

Het plan

De gemeente wenst, vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet, een aantal bestemmingsplanregels gemeentebreed in te voeren en te uniformeren. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • Regels met betrekking tot woningsplitsing en verkamering;

De gemeente heeft beleidsregels opgesteld rondom woningsplitsing en verkamering. Gewenst is dat deze in heel de gemeente in het bestemmingsplan worden opgenomen.

  • Het kunnen toepassen van actuele parkeernormen;

In februari 2022 besluit de gemeenteraad over de Nota Parkeernormen. Gewenst is deze parkeernormen in heel de gemeente toe te kunnen passen.

  • Uniformeren van enkele specifieke regels ten aanzien van bouwen en gebruik in de gehele gemeente.

Denk hierbij aan een verbod op zelfstandige bewoning van bijgebouwen, een eenduidige wijze van meten van de inhoud van woningen, en een regeling voor vergunningplichtige bijgebouwen bij nieuwbouwwoningen.

Om deze zaken in een bestemmingsplan vast te leggen is het ‘Parapluplan 2022’ opgesteld. Dit bestemmingsplan zorgt er voor dat de regelingen straks in heel Pijnacker-Nootdorp van toepassing zijn.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken digitaal bekijken (zie rechter kolom onder Documenten). De stukken van het vastgestelde bestemmingsplan liggen ook van 24 november 2022 tot 5 januari 2023 ter inzage bij de balie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de genoemde termijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen, ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.