Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Correctieve herziening Verzamelplan 2020/2021

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’ ligt van 15 december 2022 tot 26 januari 2023 ter inzage.

Het plan

Op 24 juni 2021 is het ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’ vastgesteld. Op basis van dit plan is onder andere door toepassing van de regeling Ruimte-voor-Ruimte – na sloop van bestaande bedrijfsbebouwing en/of glasopstanden – de bouw van (een of meerdere) compensatiewoningen mogelijk. De resterende gronden krijgen dan een open, groene bestemming. Er wordt hierbij waarde gehecht aan ruimtelijke kwaliteit van, onder andere, de cultuurhistorische linten en de Groenzoom. Bij de uitvoering van het ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020-2021’ is gebleken dat het juridische kader van het plan kan worden verbeterd, waardoor deze beoogde ruimtelijke kwaliteit beter wordt gewaarborgd. Daarom is ervoor gekozen om het ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’ op onderdelen te herzien. Het doel van deze correctieve herziening is dus het aanbrengen van een aantal wijzigingen en verbeteringen in het ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’. Daarnaast is het voorliggende plan gebruikt om een aantal correcties door te voeren, zoals o.a. een beperkte aanpassing van het bouwvlak van de Beatrixschool.

Plangebied

Het plangebied omvat de volgende locaties:

  • Onderweg 1 te Pijnacker
  • Oude Leedeweg 5 te Pijnacker (De Groene Hoeve)
  • Zuideindseweg 24 te Delfgauw
  • Zuideindseweg 37 te Delfgauw
  • Keulseweg 36 te Pijnacker
  • Berkelseweg 28 te Pijnacker (Het Groene Hof)
  • Nieuwkoopseweg 8 te Pijnacker
  • Katwijkerlaan naast 50A te Pijnacker
  • Julianalaan 2 te Pijnacker (Beatrixschool)

Wilt u het plan bekijken?

Van donderdag 15 december 2022 tot en met woensdag 26 januari 2023 zijn de stukken van het bestemmingsplan te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . U kunt de stukken ook inzien in het gemeentekantoor. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tegen dit vastgestelde bestemmingsplan kan door belanghebbenden schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook diegenen die geen belanghebbenden zijn maar wel tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt, zijn op basis van recente jurisprudentie gerechtigd om beroep in te stellen. Het beroep kan schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen, ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.