Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Ackerswoude 2022

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Ackerswoude 2022, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen van 15 december 2022 tot 26 januari 2023 ter inzage.

Het plan

Het bestemmingsplan omvat de woonwijk Ackerswoude, inclusief de percelen aan de oostzijde van de Klapwijkseweg die grenzen aan de nieuwbouwwijk. Het plan is gericht op het eenduidig bestemmen van deze wijk. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen voorzien in dit bestemmingsplan.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken digitaal bekijken (zie rechter kolom onder Documenten). De stukken van het vastgestelde bestemmingsplan liggen ook van 15 december 2022 tot 26 januari 2023 ter inzage bij de balie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tegen dit vastgestelde bestemmingsplan kan door belanghebbenden schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook diegenen die geen belanghebbenden zijn maar wel tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt, zijn op basis van recente jurisprudentie gerechtigd om beroep in te stellen. Het beroep kan schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen, ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.