Terug naar de vorige pagina

Balij Bieslandse Bos 2021, ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Balij Bieslandse Bos 2021’ ligt van 28 januari tot 11 maart 2021 ter inzage.

Plan

Het plangebied ligt tussen de kernen Pijnacker en Nootdorp. Het gebied wordt globaal begrensd door de Noordeindseweg (zuidwestelijke grens), de Tweemolentjesvaart / De Bras en de Geerweg / kern Nootdorp (noordwestelijke grens) en de Randstadrail Den Haag – Rotterdam (noordoostelijke grens). Aan de zuidoostzijde grenst het plangebied aan de bebouwing van Pijnacker, het sportpark ‘De Groene Wijdte’ en de Vrederustlaan.

Voor het gebied is een risico-inventarisatie gemaakt. Hieruit is gebleken dat een aantal onjuistheden in het geldende plan zitten (met name afwijkingen in goot- en bouwhoogtes). Deze onjuistheden worden in onderhavig bestemmingsplan meegenomen en gecorrigeerd naar de feitelijke situatie. Daarnaast worden enkele correcties in de plangrens doorgevoerd, teneinde het plan te laten aansluiten op aangrenzende bestemmingsplannen.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken (in de rechter kolom). De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Het plan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het plan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte via telefoonnummer 14 015. U kunt dan tegen betaling een papieren versie van het plan toegestuurd krijgen.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren: 

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Balij Bieslandse Bos 2021’
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.