Terug naar de vorige pagina

Ackerswoude 2021, voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Ackerswoude 2021’ ligt van 14 oktober tot en met 24 november 2021 ter inzage.

Eén bestemmingsplan voor de hele wijk

Op dit moment is er voor Ackerswoude een globaal bestemmingsplan uit 2014, dat voor een deel van de wijk inmiddels uitgewerkt is in gedetailleerdere bestemmingen. Ook zijn er enkele kleine herzieningsplannen. Er gelden hierdoor verschillende bestemmingsplannen met soms ook verschillende regels.

Nu de woonwijk voor het overgrote deel is afgerond, willen wéén uitgewerkt bestemmingsplan maken voor de gehele wijk. Een uitgewerkt bestemmingsplan geeft meer duidelijkheid voor iedereen over de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden dan het globale plan dat op sommige locaties nog van kracht is. Het nieuwe bestemmingsplan geeft een uitgewerkte bestemming voor alle ontwikkelde en alle vergunde delen van de wijk. Basis voor deze nieuwe bestemmingen zijn de verleende omgevingsvergunningen en de openbare ruimte zoals deze is c.q. zal worden gerealiseerd.

Geen nieuwe ontwikkelingen in het plan

Het bestemmingsplan heeft geen nieuwe ontwikkelingen. Dat betekent niet dat er niets meer gebouwd gaat worden in Ackerswoude. Er zijn nog enkele plekken in de wijk waar in de toekomst een nieuwe ontwikkeling gaat komen, bijvoorbeeld bij de school. Deze locaties hebben nu al een globale bestemming gericht op ontwikkeling en dit nemen we zo over in het nieuwe bestemmingsplan. Er worden geen nieuwe ontwikkelingsgebieden in het nieuwe bestemmingsplan toegevoegd.

Om welk gebied gaat het?

In het nieuwe bestemmingsplan ‘Ackerswoude 2021’ is de gehele woonwijk opgenomen, inclusief de bebouwing aan de Klapwijkseweg. Het plangebied wordt zo ongeveer begrensd door de Klapwijkseweg en de spoorlijn in het westen, de watergang aan de noordzijde, de glastuinbouwbedrijven aan de oostzijde en de woonwijk Klapwijk aan de zuidzijde

Wilt u het plan bekijken?

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. Ook liggen de stukken bij de balie in het gemeentehuis. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

U kunt een inspraakreactie indienen. Dat kan op de volgende manieren: 

  • Via het digitale inspraakformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeente, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Ackerswoude 2021’
  • Via een e-mail naar de gemeente, info@pijnacker-nootdorp.nl. Zet bovenaan uw e-mail: ‘inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Ackerswoude 2021’
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.